Beslut ska fattas på rätt nivå

Idag publicerar  Skaraborgs Allehanda (tyvärr har de ingen nätupplaga, abonnenter kan läsa en pdf-fil)ett av mina inlägg om vikten av att makten och besluten fattas på rätt nivå.

Kommentera gärna mina åsikter. Som du förstår tillhör jag dem som vill värna att Sverige ska ha så stor makt som möjligt. Att jag dessutom vill att så många beslut som möjligt ska kunna fattas runt det egna köksbordet visar på att jag inte vill arbeta för en europeisk superstat.Inlägg i SLA 090420

Makt på rätt nivå

En av de viktiga frågorna inför det kommande arbetet i Europa handlar om på vilken nivå makten skall finnas. Kristdemokraterna i Europa är en stark rörelse (utgör största gruppen i Europaparlamentet) och har blivit kända för sin strävan att alltid hävda subsidiaritetsprincipen. För oss svenskar är ordet knepigt att uttala, men utgör en av de viktiga principerna när vi ska besluta om vad en enskild människa eller land själva ska fatta beslut om.

Köksbordsdemokrati

Om det är möjligt att en individ eller familj själva kan bestämma så är det just denna nivå som ska ha makten. Valet av skola för barnen är inte en myndighetsfråga, utan det är barnen, tillsammans med sina föräldrar, som ska få välja utbildningsanordnare. En äldre invånare ska själv kunna göra sina val av utförare inom hemtjänsten. Subsidiaritetsprincipen hävdar att beslutet ska fattas på lägsta ändamålsenliga nivå. Om beslutet kan tas vid köksbordet så är det att föredra än att någon tjänsteman fattar ett myndighetsbeslut

Ibland på Europanivå

Det finns frågor som individen eller familjen bör lämna till en annan nivå för beslut. Det mest typiska är beslut kring miljöärenden. I många fall är det så att Europanivån är att föredra framför den nationella nivån. Gemensamma regler skapar en förutsättning för att vi tillsammans tar ett ansvar för att skapa en bättre miljö. Här finns det en fördel om makten finns på en gemensam europeisk nivå.

Värna Sveriges makt
Många svenskar tycker att det som europeiska gemenskapen sysslar med är mindre angeläget att bry sig om och valdeltagandet i valen till Europaparlamenten har varit mycket låga. Det är mycket angeläget att vi engagerar oss, aktivt deltar och ser till att vi har goda representanter i Bryssel. Sverige behöver ett starkt inflytande i Europa och särskilt viktigt är det att vi hävdar vår nationella rätt till beslut. EU ska enbart besluta om sådant som rör de gemensamma frågorna. Kristdemokraterna menar att varje fråga ska ske enligt subsidiaritetsprincipen. En allmän uppmaning är att varje röstberättigad svensk noga tänker igenom vem som ska företräda Sverige de kommande fem åren. Bestäm dig redan nu att rösta i valet den 7 juni.

Conny Brännberg (KD), Skövde
Kandidat Europaparlamentsvalet
http://www.brannberg.se


Kristdemokraterna, Europaparlamentsvalet, subsidiaritet