Nytt ord har myntats: Kultura

När Kulturutredningen idag presenterat sitt Förnyelseprogram för Kulturpolitiken (SOU 2009:16) myntades ett nytt ord. Birgitta Englin, ledamot av utredningen talade om att fler vill KULTURA.  Nu drar vi också igång en stor kulturpolitisk debatt. Vilken roll ska kulturpolitiken spela i framtidens samhälle?


Hela utredningen är en "tegelsten" på närmare 900 sidor i tre volymer.

Det övergripande målet för kulturpolitiken föreslås som

Vårt förslag:

Den nationella kulturpolitiken ska, med utgångspunkt i demokrati och yttrandefrihet, bidra till samhällets utveckling genom att främja öppna gemenskaper och arenor som är till-gängliga för var och en. Den ska möjliggöra kommunikation mellan olika individer och grupper, skapa förutsättningar för kulturupplevelser och bildning samt verka för att alla ges möjlighet att fritt utveckla sina skapande förmågor.


- Statliga myndigheter och institutioner ska, utifrån arten av sina uppgifter och ansvarsområden, arbeta för

att främja mångfald, kulturell pluralism och internationellt samspel,

-  att stödja konstnärligt skapande och ge plats för konstens förmåga att gestalta, bryta mönster och vidga det möjligas rum,

-  att kulturarvet bevaras, brukas och tolkas,

-  att kulturell kompetens och kreativitet används för att bidra till en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveck-ling,

-  att information och kunskaper görs tillgängliga och för-medlas.

Målen bör vara vägledande för offentlig kulturpolitik även utan-för det statliga området.

För mig som regional kulturpolitiker känns det också spännande att regioner (landsting) får ett ökat ansvar. Utredningen kallar detta för portföljmodellen. Tillsammans kan vi utforma en nationell kulturpolitik.

Jag har också haft förmånen att ha varit representant för SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) i en refensgrupp och mött utredningen vid ett antal tillfällen. Känns bra att utredningen har varit öppen för våra synpunkten.

Låt oss både "kultura" och diskutera kulturpolitikens roll i samhället.

kultur, kulturpolitik, kulturutredningen, Kristdemokraterna, DN, SvD, Expressen,