Personalen är vår stora resurs

Det sker mycket forskning inom arbetslivet. Därför kan vi säga att vi vet att på vilket arbetet leds, hur det  organiseras samt hur de anställdas kompetens tas tillvara inverkar på de anställdas arbetsengagemang, arbetstillfredsställelse och på produktiviteten inom en organisation.


Vi säger ofta att "personalen är vår stora resurs". Men det finns en risk att det bara blir floskler.  Vi måste också visa att vi har en genomtänkt personalpolitik.


Många organisationsteoretiker använder sig av den sk SWOT-analysen, som är ett företagsekonomiskt planeringshjälpmedel,  för att se vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot som en organisation har.


Skulle vi göra en sådan analys idag så skulle inte några miljarder på banken, fastigheterna, eller all den avancerade teknik som vi förfogar över framstå som de stora tillgångarna. Det är vår personal som är den stora tillgången.


Några faktorer ytterligare som är kända:för att skapa ett attraktiv arbete är:
* En god arbetsmiljö, såväl den fysiska som den psykosociala, har betydelse för att skapa  en attraktiv arbetsplats.
* Det  måste känna viktigt
* Man måste vara tillfreds med vad man åstadkommit
* Man måste kunna se tillbka med stolthet på vad man åstadkommit
*Arbetet måste upplevas som intressant, omväxlande och spännande
* Man måste också få ta ett egenansvar, man vill inte bli kontrollerad i alltför hög grad.
*Den sociala kontakten med andra människor bidrar också till ett meningsfullt arbete.

Kristdemokraterna har fört en politik som talar om att bryta ned stora organisationer och istället skapa korta och snabba kommunikationsvägar mellan medarbetare och chef.  Vi tror att det finns oerhörda kunskaper hos vår personal som inte förmår tränga igenom vårt hierarkiska system, där det är långa avstånd mellan den högsta ledningen och medarbetaren på en avdelning på ett sjukhus, eller i något av våra kulturverksamheter. Inflytande och delaktighet framstår som två stora utmaningar.


Vi har nyligen lagt en motion om att tillämpa den s k LEAN-filosofin. Den är nu under beredning och en av de bärande ideerna är att varje medarbetare varje dag bidrar till en förbättring på sitt arbete. Genom att identifiera varje led och ta vara på dess kraft bidrar varje enskild medarbetare till att utveckla hela organisationen. Den gamla devisen" en kedja är aldrig starkare än dess svagaste länk" gäller också för VGR.


Men det gäller också att satsa på ledarskapet. En rad initiativ har tagits och för regionens närmare 2000 chefer finns en rad stöd. Det är tufft att vara chef och vi har stor anledning att sträva efter ett fördjupat stöd till chefer så att de orkar stå i den dagliga kampen att leda och utveckla vår verksamhet.


Personalutskottet har ett särskilt ansvar för personal- och kompetensförsörjningsplaner. Detta arbete pågår. Men för att bli en attraktiv arbetsgivare måste det finnas "morötter". Vi vet att lön är viktigt. Vi vet också att oskäliga löneskillnader skapar stora problem och dessa hinder måste undanröjas.


Kristdemokraterna vill konstruktivt medverka i att utveckla personalen i VGR och vill visa på att de är vår stora resurs.

Detta är ett anförande som jag höll under budgetdebatten i Regionfullmäktige i Vänersborg 15 juni 2009.

Bengt Ericsson

Förstår bara inte vad det där dravlet har med SWOT-analys eller uppstickaren SMASHAP-analys att göra.