Hägglund klargör skillnaderna i rättspolitiken

På ett mycket tydligt sätt markerar Göran Hägglund skillnaderna mellan de rödgrönas rättspolitik och den kristdemokratiska (förhoppningsvis också Alliansens) grunden om människan och hennes moraliska ansvar. (SvD)

Hägglund menar att skillnaden går i synen på människan som en fri moralisk varelse med en vilja, men också förmåga att kunna välja mellan vad som är rätt och vad som är fel. De rödgröna menar han ser människan som en social konstruktion, en produkt av andra.

"Det är här vi stöter emot vänsterns ideologiska nervcentra. I de rödgrönas värld är det inte bara en tro – utan också en politisk nödvändighet – att den enskilde personen i första hand än en produkt av den sociala omgivningen och bara i andra hand har en fri moralisk vilja. För det är då samhällsingenjören kan träda in för att modellera om människors sociala liv på politisk väg".

Därmed, menar Hägglund, blir kriminaldebatten ytterst en kamp mellan olika människosyner.
"För oss kristdemokrater är positionen klar: Människan är en moralisk varelse som hela tiden förhåller sig till rätt och fel. Och som måste förhålla sig till frågan om rätt och fel. Detta ställer henne, till skillnad från djuren, inför ett moraliskt ansvar."

Det är frigörande att den politiska debatten inte enbart handlar om "yta" utan det finns också utrymme för "djup", dvs att vi också lyfter de fundament som de olika politiska partierna baserar sin politik på.