Kd satsar på hälso- och sjukvård

Inför en "max-väntan" på akuten som en del av vårdgarantin. Det är ett av de förslag som Kristdemokraterna presenterar i sin s k proposition om vården. Tanken är att partiet på rikstinget i Örebro i sommar ska diskutera tre propositioner.

Förslagen som kommer från den arbetsgrupp som Maria Larsson lett handlar om:

Förslagen i rikstingspropositionen:

1. Inför en samlad patienträttighetslag som på ett tydligt sätt slår fast vilka rättigheter man har som patient.

2. Målsättningen ska vara en sjukvård utan köer.

3. Den svenska sjukvården måste bli mer jämlik.

4. Akutmottagningsgaranti med tydliga tidsgränser ska bli en del av vårdgarantin.

5. Hälsocentraler på lokal/regional nivå uppmuntras. Primärvården ska ha ett uppdrag att arbeta förebyggande för att förhindra livsstilsrelaterad ohälsa.

6. Inför lokala värdighetsgarantier inom äldreomsorgen i alla kommuner. Garantin ska tillämpas av alla utförare. Här ska tydliggöras konkret vad äldre och anhöriga kan förvänta sig av äldreomsorgen och vad som händer om åtagandet brister.

7. Små kommuner bör införa LOV (lag om valfrihetssystem) i samverkan. LOV bör på sikt bli obligatoriskt i alla kommuner.

8. Kommunerna bör införa förenklad biståndsbedömning för vissa delar av hemtjänsten.

9. Utveckla ett nationellt vårdval inom fler områden.

10. Utveckla den gränsöverskridande vården inom EU. Det måste bli enklare att söka vård utomlands inom ramen för vårdgarantin.

11. Ge primärvården ett särskilt äldreuppdrag för en sammanhållen vård för de mest sjuka.

12. Satsa på en kompetensreform för äldreomsorgens personal.

13. Låt sjukhusen själva bära kostnaden för insatser som orsakats av förebyggbara vårdskador och vårdrelaterade infektioner.