Äldre vill vara delaktiga

Att få vara delaktig, att få vara med och bestämma, är viktigt för ett barn. Hur många gånger har vi inte hört "kan själv" och det lilla barnet visar stolt att det kan klara av momentet på egen hand. Men delaktighet är inget som enbart hör till barndomen. Även de äldre vill och kan vara med och bestämma över sin vardag.
I sin årsrapport visar Äldreombudsmannen Lotta Burenius att de flesta äldre i Stockholm anser att de inte kan påverka sin egen vardag.

Under många år har det förts en politik i Sverige som syftat till att flytta undan de äldre i samhället. Flergenerationssamhället har övergetts och äldre har fått en särskild tilldelad plats. Klyftorna mellan generationerna har ökat. En slags kultur att äldre ska vara tacksamma och tiga har utvecklats.

Dagens pensionärer är annorlunda. De kräver delaktighet och stort inflytande över sin vardag. I många kommuner finns kristdemokraterna med och utformar dagens och morgondagens politik. I detta ligger att förändra synen på de äldres möjligheter att ta ett aktivt ansvar för sitt liv.

Kristdemokraterna anser
- att man själv ska få välja boende
- att man själv ska få välja vem som utför hemtjänster
- att man ska ha ett stort inflytande över sin vardag
- att det är viktigt att äldre och yngre umgås

Men det tar lång tid att ändra attityder och inställningar. Det är en förändring på gång. Ett barn som föds idag kommer med stor sannolikhet att kunna uppleva sin 100-årsdag. Det innebär att väldigt många kommer att leva ett långt pensionärsliv. En familjepolitik som håller hela livet är angeläget. Även om jag inte vill tillbka till ett samhälle där flera generationer bodde i samma hus, så fanns det ändå många fördelar att de äldre familjemedlemmarna bodde i de yngres fysiska närhet. För det är ändå så att "samhället" kan aldrig ersätta familjen.

DN,