Nyårshälsning i SLA

Detta inlägg publicerades i Skaraborgs Allehanda som en hälsning inför det nya året.

Tillsammans ska vi utveckla Skövde

Det är med stor förväntan som vi närmar oss ett nytt år. Det politiska ledarskapet håller på att formas i kommunen efter de allmänna valen i september. Många politiker har avtackats och lämnar de politiska uppdragen medan andra tillkommer. Oavsett partitillhörighet så är vi medborgarnas företrädare och har det gemensamma målet att vi vill utveckla vår kommun. Men utvecklingen hänger inte endast på de förtroendevalda. Det är genom samverkan med näringslivet, akademin, de ideella föreningarna och enskilda personer som vi kan skapa det Skövde som vi vill se i framtiden. Tillsammans med medborgarna har vi tagit fram en vision som speglar kommunen 2025. Genom att vi samverkar har vi en möjlighet att skapa förutsättningarna för det goda livet.

Inflytande från medborgarna

Det finns många sätt att vara delaktig och påverka utvecklingen. Alla medborgare har möjlighet att komma med förslag direkt till kommunfullmäktige. På detta sätt har alla som bor i Skövde en möjlighet att direkt påverka. Medborgarförslag kan lämnas av en person som är bosatt i kommunen, men inte av en förening eller organisation. Förslaget tas sedan upp i fullmäktige eller hänvisas till en facknämnd. Som förtroendevalda kommer vi gärna till kommunens föreningar och organisationer och lyssnar och lär. Genom studiebesök och samtal kan vi ta del av olika tankar som finns och ta med detta i det politiska livet.

Utveckling som är hållbar

Vår ambition är att tillsammans med de 48 andra kommunerna i Västra Götaland vara med och skapa det goda livet för våra invånare. Vi menar att all utveckling måste vara miljömässigt, social och ekonomiskt försvarbar. De beslut som vi fattar idag kommer att påverka kommande generationer och vi vill inte överlåta problemlösningarna på våra barn och barnbarn. Under den kommande mandatperioden kommer de gröna frågorna att få en tydlig roll och ett tydligt exempel på detta är utvecklingen av alternativa energikällor.

Visionen inbjuder till dialog

Under den kommande mandatperioden kommer en förstärkt allians att leda Skövde. Vi är fyra partier som fått väljarnas förtroende och under ledning av Katarina Jonsson (M) kommer vi att vara lyssnande och inbjuda till en fortsatt dialog. Vi ser också redan ett mycket gott samarbete med de rödgröna som kommer att ledas av Marie Ekman (S). I början av året kommer vi att samlas för att lägga upp strategierna för hur vi tillsammans ska utveckla vår kommun. Det är vår förhoppning att många medborgare vill vara med i det arbetet.

Det är med stor förväntan som vi tar oss an det kommande arbetet och vår ambition är att vara med och utveckla vår kommun med omnejd.

Med dessa rader vill jag tillönska alla ett gott nytt år och ser fram emot att, vi tillsammans, utvecklar Skövde och Skövderegionen.

Conny Brännberg (KD)

Kommunfullmäktiges ordförande