Nytt uppdrag

Inför varje mandatperiod sker en översyn av den politiska organisationen. Det som fungerar bra behålls och annat förändras. I Västra Götalandsregionen har vi tre nämnder inom Regional Utväckling, ibland kallar vi det Tillväxt och Utveckling. Det är Kulturnämnden, Miljönämnden och Regionutvecklingsnämnden. De får sitt anslag av Regionfullmäktige och är s k beställarnämnden. De är operativa och hanterar mycket pengar och stora och viktiga utvecklingsområden.

För det strategiska arbetet har det funnits tre beredningar. Dessa har varit beredningsorgan för Regionstyrelsen. Det har varit Beredningen för Kultur, Beredningen för Miljö och Beredningen för Regionutveckling.

Nu har vi bestämt att dessa beredningar ska förenas och vi ska enbart ha en beredning. Den heter Beredningen för Hållbar Utveckling. Den består av fyra representanter från vardera kommunalförbund (vi har fyra stycken), presidierna från de tre nämnderna inom Regional Utveckling, Regionstyrelsens presidium samt representanter för de partier inom regionstyrelsen som inte är representerade via presidierna.

Nu är valen av ledamöterna i Beredningen för Hållbar Utveckling (BHU) klara och jag är mycket glad att jag fått förtroendet att vara med som ledamot. Jag har sedan regionen bildades varit aktiv i Kulturfrågor och får nu möjligheten att arbeta vidare med dessa, men i ett sammanhang där helheten av regional utveckling betomas.

Ibland tar det lite tid innan uppdragen är klara och ännu återstår några diskussioner innan jag vet hur denna mandatperiod kommer att se ut avseende uppdrag.