Är detta slutet för svensk film?

Det pågår några starka utvecklingstrender för filmen. Den allra största är att film visas i en mängd olika fönster. Biografen har fått konkurrens av en rad nya medier och den rörliga bilden betraktas som aldrig förr. Mång har uttalat biografens död, men det verkar som att vi fortfarande vill gå och uppleva film i den stora salongen, på den stora duken, med det fantastiska ljudet, men framför allt vill vi uppleva film tillsammans. En annan trend är att filmproduktion kräver allt större pengar. Genom att produktionen blir mer avancerad ställs också större krav på finansiering. Det är nog inget egentligt problem att finna finansiering till sådan film som är gångbar internationellt men nationella filmer kommer att få allt svårare att finna medel såvida man inte tillhör något av de stora världsspråken. För svensk del så är läget tufft. Att producera film för svenskar är en oerhörd utmaning och samtidigt en viktig kulturpolitiska gärning. Det svenska kulturarvet bärs av dess språk och film har en stor betydelse i att bevara och utveckla kulturarvet.

Det svenska filmavtalet kom till då TV började att bli ett hot för biograferna och man konstruerade en ersättningsform för filmen som möjliggjorde fortsatt produktion. Nu verkar det som att det kommande avtalet är hotat. Många röster gör gällande att filmen bör bära sig själv, medan andra menar att det är nödvändigt att staten, näringen och publiken enas och kommer överens om en finansieringsform som tryggar kommande produktion. I en debattartikel i DN skriver ett antal filmskapare, tillsammans med VD för Svenska Filminstitutet, om vikten av att ett avtal kommer till stånd.
Deras avslutande argumentation för ett nytt filmavtal låter:

"De konstnärliga och publika framgångar vi har sett under senare år är inte en slump. De är resultatet av några byggstenar som hänger ihop inbördes: begåvade kreatörer, kontinuitet i finansieringen och en medveten och långsiktig strategi i stödgivningen från Filminstitutets sida, med siktet ställt på högre kvalitet och bättre villkor för filmbranschen.

Vi har tillsammans lyft kvaliteten och publiken kommer i stora skaror. Svensk film är i dag ett varumärke i världen.

Låt oss hjälpas åt att bygga vidare på framgången, det är alltför lätt att rasera den."