Måndag 23 april uppmärksammar vi Världsbokdagen

Denna artikel var införd i SLA 2012-04-21 med en uppmaning att läsa en bok inför Världsbokdagen på måndag.

I dag uppmärksammar vi boken

Runt om i världen står boken, dess författare och läsandet i fokus då Världsbokdagen firas. Denna manifestation infördes av Unesco 1995 och är en påminnelse om vikten av läsandet och tillgång till litteratur. 

Många har spått bokens undergång. Röster har framfört att digitaliseringen är det sista stora slaget mot boken och den är snart ett minne blott. Men allt tyder på det motsatta. Visserligen sker en intensiv digitalisering och tekniker som e-böcker har en allt viktigare roll, men boken lånas och köps fortfarande i stor utsträckning.  

Läsandet uppmärksammas

Världsbokdagen uppmärksammar också läsandet. Vi som är engagerade inom kulturpolitiken värnar våra bibliotek och är också glada över den skärpning som tillkommit i skollagen om vikten av skolbibliotek.  

Samtidigt finns det befogad oro kring läsandet. Det finns en stor läsklyfta i samhället. Forskningen visar tydligt att läsandet ger tillgång till ett rikt språk. Ju mer man läser desto större ordförråd erövrar man och kan därmed också göra sig mer gällande rent kommunikativt. 
 
En vanlig dag uppger 36 procent av befolkningen (åldrarna 9-79 år) att de läst en bok. Men skillnaderna mellan män och kvinnor är stora. 42 procent av kvinnorna läser dagligen men endast 28 procent av männen. Tittar man i olika åldersgrupper så sjunker läsandet starkast mellan 16-24 år. Tyärr finns det i vissa sammanhang en inställning till att man överhuvudtaget aldrig ska läsa en bok.
Läsandet är ett gemensamt ansvar för föräldrar och skolan. Forskningen visar att föräldrarnas inställning till läsandet har avgörande betydelse för barnets eget erövrande av boken. Därför sker satsningar på Barnavårds- och Mödravårdscentralen för att lägga en grund för läsandet. Det handlar om att nå föräldrarna tidigt. Men lärarna, som möter eleverna dagligen, har stor betydelse. Tyvärr visar statistiken att lärarna inte räcker till för att stimulera läsandet och därför är det också oerhört angeläget att skolbibliotekarier finns och används i det pedagogiska arbetet. Tyvärr har fokus i debatten ofta legat på biblioteken snarare än bibliotekarierna. Detta är en yrkeskår som behöver värderas högre.

Ta tid för en bok
Med risk för att betraktas som konservativ men det är en härlig känsla att hålla i en tryckt bok, kunna bläddra mellan sidorna, slippa oroa sig för att batterierna ska laddas ur eller att man glömt en viss sladd för att koppla upp sig. Jag välkomnar datorer och läsplattor men föredrar den vanliga tryckta boken.

Men oavsett om man vill läsa en trycksak eller via digitala skärmar så är uppmaningen idag, på Världsbokdagen, ge dig tid för att läsa en bok.

Hem och skola har ansvar

Conny Brännberg (KD)