Kristdemokraterna satsar på familjen och retar upp andra partier

Idag presenterar Kristdemokraterna en rad förbättringar för landets barnfamiljer. Knappt har förslagen hunnit bli kända så sågas de av andra partiföreträdare. När sådant händer så brukar det innebära att man har något att komma med, annars skulle ingen reagera.
Kristdemokraterna har bestämt sig för att satsa på barn och ungdomars uppväxtvillkor. På kristdemokraternas hemsida finns hela rapporten att ladda ned. (http://www.kristdemokraterna.se). Den familjepolitiska gruppen som skrivit den har också idag en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Sammanfattningsvis presenteras följande förslag:

Förlängt inkomstskydd – den sjukpenning- och föräldrapenninggrundande inkomsten skyddas i tre år istället för som idag 1 år respektive 1 år och 9 månader.

 Utvidgad rätt till föräldraledighet – vi vill utvidga rätten till tjänstledighet för vård av barn så att båda föräldrarna ges rätt till ledighet på lika villkor. Vårt förslag är att båda föräldrarna ges rätt till 18 månaders tjänstledighet på heltid under barnets första 36 månader. Dagens regler missgynnar pappor som ofta förlägger föräldraledigheten när barnet är lite äldre.

Fler dagar i föräldraförsäkringen – för att göra det möjligt för fler att förlänga tiden hemma med barnet föreslår vi att föräldraförsäkringen byggs ut. Ett första steg är att bygga ut med 30 dagar, från dagens totalt 480 till 510 dagar.

Utökad rätt att överlåta dagar – föräldraskapet är ett gemensamt åtagande för föräldrarna och föräldrarna bör själva, gemensamt få avgöra hur föräldraförsäkringen ska användas.

Vi motsätter oss ökad kvotering och vill avskaffa de begränsningar för att överlåta dagar som finns idag.

 

Avskaffa jämställdhetsbonusen – Jämställdhetsbonusen har införts som ett sätt att motivera föräldrar att dela mer lika på föräldrapenningen. På så sätt signalerar staten med skattemedel att en viss fördelning av föräldrapenningen är ”bättre” än en annan. Försäkringskassans analyser tyder på att jämställdhetsbonusen inte har påverkat fördelningen av föräldraledighet. Samma föräldrar som nu får del av jämställdhetsbonusen, hade valt att dela lika även utan bonusen. Tidigare studier har visat att föräldrar som delar lika på föräldrapenningen i genomsnitt har högre inkomst. Vi vill därför slopa jämställdhetsbonusen och istället lägga pengarna på de föräldrar som har den lägsta föräldrapenningen.

Höjd grundnivå och lägstanivådagar – Grundnivån och lägstanivådagarna höjs från 180 till 250 kronor per dag.

Förbättrad information och bättre planeringsmöjligheter – för att ge föräldrarna makten över föräldraförsäkringen behöver Försäkringskassans planeringsverktyg utvecklas ytterligare.Förebilden bör vara bankernas Internettjänster och att tjänsten bör in nebära att föräldrarna enkelt får överblick över kvarvarande dagar och hur dessa kan tas ut, under vilken tid och vilken ersättning det ger per månad.

Möjlighet att ta ut föräldrapenning tills barnet fyller 18 år – idag kan föräldrar ta ut föräldrapenning till barnet är 8 år. Men även äldre barn har behov av sina föräldrar och vi vill ge föräldrar möjlighet att spara dagar för att kunna ta ut upp till barnet fyller 18 år.