Vi satsar på familjen

Kristdemokraterna har antagit ett nytt familjepolitiskt program. Vi har bestämt att barns och ungdomars uppväxtvillkor ska ha fokus för vår politik. De ingår i familjen och den är samhällets viktigaste byggsten.

Vårt nya program kan sammanfattas på detta sätt:

Tid för familjen – en barntidsreform

 Utbyggd föräldraförsäkring med möjlighet flexiblare uttag
- Antalet föräldrapenningdagar ska utökas med 30 stycken.
- 30 dagar ska kunna sparas och användas under hela barndomen.
- Grundnivån och lägstanivådagarna i föräldraförsäkringen ska höjas från 180 kr/dag till 250 kr/dag.
- Den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) samt den föräldrapenninggrundande inkomsten skyddas i tre år från barnets födsel.
- Föräldrarna ska ha rätt till tjänstledighet på heltid tills barnet fyller 3 år
- Alla dagar ska fritt kunna överlåtas mellan föräldrarna.

Barnomsorgspeng för egna barn
- Den barnomsorgspeng som idag finns för dem som tar hand om egna och andras barn i hemmet ska även ska kunna ges för enbart omsorg om egna barn.
- Kommunerna ska ge bättre information till föräldrarna om barnomsorgspengen och att den kan användas till förskola, pedagogisk omsorg eller omsorg om egna barn i hemmet.

Förbättrad kvalitet i förskolan
Sverige har i mångt och mycket en väl fungerande och utvecklad förskola. Då förskolans primära uppgift är att ta hand om barnen när föräldrarna själva inte kan, är det avgörande att kvaliteten i förskolan är av högsta klass.
- Det ska vara obligatoriskt för varje kommun att fatta beslut om maxtak för barngruppernas storlek.
- Införande av en oberoende kvalitetsuppföljning av förskolan.
- Föräldrar ska kunna få tillgång till öppna jämförelser av förskolor med viktiga nyckeltal.
- Maxtaxans utformning bör ses över med målet att koppla avgiften till vistelsetiden samt att avgiftstaket anpassas till kostnadsutvecklingen i förskolan.
- Det bör införas system för in- och utcheckning i förskolan

Graviditetspeng
Kristdemokraterna vill införa en generell graviditetspeng under den sista månaden i graviditeten i syfte att öka tryggheten för gravida kvinnor.

Förbättrade förutsättningar för barn med särlevande föräldrar
Många barn med särlevande föräldrar skulle få betydligt bättre ekonomisk standard om föräldrarna samarbetade bättre i ekonomiska frågor som rör barnet.

Kristdemokraterna vill att:
- Föräldrar som vill använda sig av Försäkringskassans transfereringssystem för underhållsstöd ska först kunna visa att de försökt nå en frivillig överenskommelse sinsemellan genom kommunens samarbetssamtal eller på liknande sätt.
- Om föräldrarna inte bor tillsammans, och barnet bor varaktigt ungefär lika mycket hos båda föräldrarna, ska barnbidraget kunna lämnas med hälften till vardera föräldern efter anmälan av endast en av dem.
- Reglerna för folkbokföring och för bidrag där folkbokföringen spelar roll ska ses över, med inriktningen att minska risken för konflikter mellan föräldrarna