Vem äger elnätet?

I går fattade Kommunfullmäktige ett viktigt beslut. Vi beslöt att lämna elnätsverksamheten i förvaltningsform och istället bilda ett kommunalt bolag. Detta föranledde en rejäl debatt bland några fullmäktigeledamöter. En principiellt viktig fråga blommade fram i debatten. Den har poppat upp i några olika sammanhang och den visar på de ideoligiska skillnaderna mellan de politiska partierna.
MP och V framhåller att man enbart kan äga verksamheter genom att de tillhör en av kommunens förvaltningar. Att placera dem i ett 100%-igt ägt kommunalt bolag innebär att man säljer ut verksamheten. Om bolaget äger nätet så är det inte "vårt" längre. Det är enbart då kommunfullmäktige direkt kan debattera och ta beslut kring elnätet som de är nöjda. Allt annat verkar handla under "marknadens" villkor.
Synsättet är rätt obegripligt för oss som inte befinner oss långt till vänster.
Ett kommunalt bolag får sin bolagsordning och alla ägardirektiv beslutade av kommunfullmäktige. Varje ledamot kan initiera en fråga som berör ett bolag och kan när som helst ställa en fråga eller interpellera kring bolagets verksamhet. Allt detta sker i ett offentligt möte. Fullmäktige är de främsta ägarföreträdarna och medborgarna kan följa alla debatter.
KF tillsätter också en styrelse som ansvarar för den operativa verksamheten, men den har enbart handlingsutrymme inom de ramar som KF beslutat.
Men när man lyssnar till MP och V så sprider de bilden av att inflytandet över verksamheten går förlorat, andra tar över beslutet och något slag "spöke" vilar över verksamheten då den sker i bolagsform.
Dessutom verkar de anse att elnätet tillhör enbart dess kunder och inte skövdeborna i allmänhet. Denna tanke har också dykt upp i samband med allmännyttan där man kan höra att det är hyresgästerna som äger bolaget. Men så är det inte. En kommunal egendom, oavsett om den är bokförd i den kommunala förvaltningen i Skövde Kommun, eller i en juridisk person som våra bolag, så är det allas egendom. Det är de folkvalda i kommunfullmäktige som ansvarar för ägandet och har det yttersta ansvaret för bolaget.
Tyvärr så talar MP och V på ett sätt som gör att många blir förskräckta och tror att vi "säljer ut" kommunens tillhörigheter. Så är inte fallet. Vi äger fortfarande, men i annan form, och har lika stor makt och inflytande över verksamheten.
Vad är då vitsen med att bolagisera? Det är rätt många fördelar, men just nu väljer jag att bara kommentera den ekonomiska aspekten. Bolagiseringen leder till att stort kapital blir frigjort. Kunderna kommer även framöver att få en god service men alla skövdebor kan berikas genom att de framtida kommunala investeringarna underlättas genom det nya tillförda kapitalet.
Nu var det inte bara MP och V som var negativa till bolagisering. Ledarna för S i Skövde har varit positiva till förändringen men fick inte med sig alla partikamrater i beslutet. Det var rätt många S-ledamöter som röstade nej. Mycket knepigt att detta inte kommit fram i debatten. Vi andra har trott att ledningen för S representerar det socialdemokratiska partiet, men i går fick vi lära oss att det ledarna säger inte alltid innebär att de har stöd bland sina partikamrater för ställningstagandena. Kanske är det så att vi närmar oss ett val och att en "inre" maktkamp pågår där det kanske handlar om något annat än bolagisering. Blir nog spännande framöver att se vem som står för ledarskapet i oppositionen.
Bland alliansens partier har det varit livliga diskussioner och olika åsikter har kommit fram i våra överläggningar. Men igår stod vi väl samlade, med ett undantag, och kan tänka oss att även framöver bolagisera verksamheter. Vi sticker inte heller under stol med att vi kan tänka oss att konkurrensutsätta verksamheter. Vi förstår att MP, V och i viss mån S ser rött då vi talar om valfrihet, konkurrens, likställighet, icke-monopol, ser värden i att andra utför servicetjänster och att vi kan bilda kommunala bolag.
Det finns en tydlig skillnad mellan allianspartiernas politik och de röd-grönas. För skövdebornas skull ska jag göra vad jag kan för att vi ska behålla makten och därmed hålla i taktpinnen för utveckling. Skulle de röd-gröna vinna så ser jag en stor fara i en väldigt negativ framtid. Det är inte vad Skövde behöver. Framtidstro och engagemang, för skövdebornas bästa, är det bästa som kan hända en växande kommun.