Låt lärare få vara lärare

Detta är ett inlägg som förhoppningsvis publiceras i länets tidningar. Först ut var Skövde Nyheter.
 

Låt lärarna få vara lärare
Läraryrket behöver en kraftig uppvärdering. De har valt att arbeta med det viktigaste vi har, barn och ungdomar. De som bestämt sig för denna profession brinner för att vara med och förmedla kunskaper. Men många lärare upplever att de inte får tillräcklig tid att ägna sig åt eleverna. De upplever en för hög arbetsbelastning och har blivit så mycket mer än undervisare. De har inte valt läraryrket för att bli administratörer, socialarbetare, psykologer, kompisar eller extra-föräldrar. Läroplanen anger tydligt att skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem, men också ge en grund för fortsatt utbildning. Lärarna har en viktig del i detta, men kan inte stå för allt ansvar själva. Skolan behöver ha flera olika professioner som samspelar för att bidra till elevernas harmoniska utveckling. Men detta grundläggs av och ansvaras för i första hand av familjen. Lärarna ska erbjuda eleverna strukturerad undervisning och förmedla kunskaper, men grundläggande värden är föräldrarnas ansvar.
Många lärare har så många uppgifter att det inverkar negativt på möjligheten att jobba effektivt. En studie från Örebro Universitet anger att 59% av lärarna funderat på att byta yrke och att nästan alla uppger att de ständigt tvingas jobba övertid för att hinna med. Hela 62% uppger att de ofta eller mycket ofta hoppar över luncher/raster för att hinna med det som måste göras.
Alliansregeringen driver ett stort reformarbete av skolan. Mängder av initiativ har tagits. Ny läroplan för grundskolan, ny skollag, ny gymnasieskola, karriärtjänster för lärare, ny lärarutbildning och ny betygsreform är bara några av de förslag som tillkommit. Men nu behöver svensk skola lugn och ro. Lärarna, med sin akademiska utbildning, måste få arbeta, med det som de är bäst på, förmedlingen av kunskaper. En borgfred för skolan behövs.
Kristdemokraternas riksdagsledamot, Annika Eclund, har lett en arbetsgrupp om skolans framtid. I en debattartikel skriver hon att skolan inte får vara ett slagträ i valdebatten och att ”vi måste låta de reformer vi genomfört träda i kraft och få effekt”. Jag önskar att fler skolpolitiker skulle resonera så.

Lärarna behöver framförallt få uppleva uppskattning från samhället för sin viktiga uppgift. Uppvärdering av yrket, fokusering på det pedagogiska uppdraget och en löneökning är nog det som är allra viktigast för att locka fler ungdomar att välja läraryrket. SCB förutspår att 43 000 lärare och förskollärare kommer att saknas år 2020. De närmaste åren kommer många erfarna lärare och förskollärare att gå i pension och intresset för lärarutbildningen ligger därför i allas vårt intresse.
Uppmuntra lärarna och uppmana politikerna att avstå från att lägga sig i lärarnas profession!
Conny Brännberg (KD)
Fil mag i pedagogik