Medborgarförslag är bra

Det fungerar bra med medborgarförslagen i Skövde kommun. De strömmar in och får ofta politikens gillande. Vi får i regel något eller några förslag i månaden. Alla som är folkbokförda i kommunen har möjlighet att lämna in förslag som sedan behandlas av kommunfullmäktige.
Några aktiva seniorer lämnade förra sommaren ett förslag om gratis kollektivtrafik för 65+. I en artikel i Skövde Nyheter framför de kritik över att handläggnngen tagit så lång tid. Det är deras bild och tyvärr tar det ofta lång tid att utreda förslag. Detta kan vara ett av skälen till att många ungdomar hoppar av poltiken. Politiken anses ibland seg och långsam. Samtidigt så är det viktigt att ordentliga utredningar görs.Men detta är en viktig signal och vi behöver uppmärksamma långa handläggningar.
Aktiva Seniorer i Skövde har ännu inte fått sitt medbografröslag behandlat men de har påverkat oss så att numera för alla medbograre som lämnar in medborgarförslag presentera dessa i kommunfullmäktige innan de utreds av respektive facknämnd.
Det är mycket bra med aktiva medborgare och den dialog som vi har.Vi ser fram emot fler förslag från medbograrna