Även små företag måste få del av forskningsmedel

Det finns stora belopp att hämta för svenska företag genom EUs olika forskningsprogram. Det sjunde ramprogrammet kommer nu att ersättas av Horizont 2020. När Vinnova beskriver det nya sker det på följande sätt. Man räknar med att det handlar om totalt 70 miljarder EURO.
 1. Spetskompetens - Excellent Science - denna del ska stärka EUs globala ställning inom forskning och innovation. Här ryms satsningen på det Europeiska forskningsrådet, ERC, mobilitetsprogrammet Marie Sklodowska-Curie, samverkansforskning inom nya och lovande forskningsområden Future and Emerging Technologies (FET) samt forskningsinfrastruktur.
 2. Industriellt ledarskap - Industrial leadership - ska göra Europa mer attraktivt för investeringar i forskning och innovation, ge svar på den ekonomiska krisen, dvs skapa jobb och tillväxt, attrahera mer privata och strategiska investeringar till forskning och innovation. Detta ska bl a ske genom riskkapital, stöd till innovationer i SMF, och genom satsningar på sk Key Enabling Technologies, dvs mikro- och nanoelektronik, nanoteknologi, avancerade material, bioteknik och avancerad tillverkning och bearbetning.
 3. Samhälleliga utmaningar - Societal challenges - denna del fokuserar på de stora samhälleliga utmaningar som EU och resten av världen står inför. För att ta sig an utmaningarna kommer det i många fall att krävas tvärvetenskapliga samarbeten som inkluderar samhällsvetenskap och humaniora. Sju utmaningsområden pekas ut:

  1. Hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande
  2. Europeiska bioekonomiska utmaningar: Livsmedelstrygghet, hållbart jord- och skogsbruk, havs-, sjöfarts- och insjöforskning
  3. Säker, ren och effektiv energi
  4. Smarta, gröna och integrerade transporter
  5. Klimatåtgärder resurseffektivitet och råvaror
  6. Europa i en föränderlig värld, inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen
  7. Trygga samhällen – säkerställa frihet och trygghet för Europa och dess medborgare, som exempel kan nämnas hälsa, energi och ett inkluderande och säkert samhälle.
I dagens SLA skriver Patric Ericson, VD för Gothia Science Park, om de nya medlen och uppmanar att de även ska kunna riktas till mindre företag. Det finns en stor risk med denna typ av medel att de kräver så stora insatser för att söka och redovisa att mindre företag inte har råd eller tid att få pengarna, Samtidigt så kan man konstatera att det finns mängder av ideér som behöver utvecklas. Alla företag har börjat med en idé och i liten skala. Därför är det bra att man också bjudit in Europaparlamentarikern Kent Johansson för fortsatta samtal.