Debatt om sjöfarten i Vänern

Det är mycket debatt om vägar, inte minst E20, och om järnväg. En del om flygplatser, men väldigt lite om sjöfart. Vänern är viktig och kan bli allt viktigare i framtiden. Detta är ett debattinlägg som skickats till några tidningar runt Vänern.

Satsa på Vänerns sjöfart

Vänern är av stor regional betydelse. Därför är det viktigt att politiker i Skaraborg är aktiva i frågan kring att utveckla Vänersjöfarten.

Det pågår många utredningar om godstransporter i Sverige. I dessa står främst vägar och järnvägar i fokus, men också flygplatser får stor uppmärksamhet. Däremot hamnar sjöfarten i skuggan.

Vänerns gods kan fördubblas
Trafikverket, tillsammans med flera andra offentliga företrädare, gjort en så kallad trafikslagsövergripande stråkstudie. Den visar Vänersjöfarten har en stor utvecklingspotential. Att använda vattenlederna är en tusenårig tradition. Vänern-Göta Älv-Göteborg ger Vänerns hamnar stora möjligheter att vara med och konkurrera om transporterna. Studien visar att dagens sjögods på 1,9 miljoner ton kan stiga till över 3,9 miljoner år 2030. Om detta åstadkoms kan tre vinnare utropas tre vinnare; människan, näringslivet och miljön.

Vänersjöfarten är också hotad
En stor fråga kring utvecklingen är slussarna i Trollhättan. De byggdes på 1930-talet och beräknas, trots underhåll, vara nödvändiga att byta senast 2030. Kostnaden beräknas till tre miljarder kronor. Stråkstudien visar att om detta inte sker kommer Vänersjöfarten att dö. För att investerare ska genomföra satsningarna i hamnarna måste ett beslut om slussarna komma snarast. Om inga beslut kommer blir det ett hårt slag mot sjöfarten. Det skulle innebära att många arbetstillfällen missas samt att en utmärkt möjligheten att minska transporterna på vägar försummas – vilket innebär stora miljöutsläpp.

Göteborg är både hot och möjlighet
När Västra Götalandsregionen bildades var det många som var tveksamma. Nu är tonläget helt annorlunda och alla är överens om att vi måsta bygga ut väg och järnväg till Göteborg. För näringslivet är Göteborgs Hamn högsta prioritet. God samverkan med Göteborg gynnar också Vänersjöfarten. Därför är det också viktigt att en annan fråga blir löst, nämligen den nya bron över Göta älv. Om göteborgarna bygger en bro som hindrar älvtrafiken kan detta få stor påverkan på Vänersjöfarten.

Tre stora frågor som hänger ihop
För att få igång Vänersjöfarten finns det tre stora frågor som måste lösas samtidigt. Vänerhamnarna kräver stora investeringar i infrastruktur, slussarna i Trollhättan måste bytas ut och brofrågan i Göteborg måste lösas. Detta innebär att kommunala, regionala och nationella politiker måste sitta ned och lösa frågorna tillsammans. Dessutom måste de två landstingen/regionerna Västra Götaland och Värmland samt de båda länsstyrelserna närma sig dessa frågor tillsammans.

För att åtgärderna ska vara lösta 2030 krävs beslut snarast och sedan sätts omfattande byggnationer igång som tar minst tio år att genomföra. Allt tyder på att det är samhällsekonomiskt lönsamt att göra dessa satsningar.

Conny Brännberg (KD)
Kommun- och regionpolitiker