Nu satsar vi inför höstens val

Nästa vecka blir det budgetdebatt i regionfullmäktige i Västra Götaland. Då sker startskottet inför valrörelsen där de olika partierna presenterar sina förslag till budget 2015. Kristdemokraterna går nu ut i valrörelsen och ber om väljarnas mandat att få stöd för att vara med och leda regionens arbete. Vi är trötta på att vara i opposition och brinner nu för att få vara med och genomföra ett stort förändringsarbete. Som ett led i detta arbete publicerar jag i skaraborgsmedia några av våra övergripande strategitankar. Det bygger på tre ledord; Förstärk! Förändra! Förena!
Så här är artikeln:
 

Regionen behöver ett nytänkande


Västra Götalandsregionen står inför stora utmaningar i arbetet med att möta behoven inom sjukvården. För att lyckas krävs en skarp politisk styrning – något som den rödgröna ledningen inte har stått för under nuvarande mandatperiod.

Det finns många problem inom sjukvården som kräver krafttag. Inom flera områden finns långa köer samt brist på vårdpersonal och vårdplatser.

Västra Götalandsregionen behöver skapa större stabilitet inom sjukvården. Trots det väljer den nuvarande regionledningen - bestående av S, V och MP att lägga ett budgetförslag med en underbalans på 1,8 miljarder över en treårsperiod. Detta är inte seriöst.  

Förstärkning av sjukvården
Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen vill ta ansvar för utvecklingen inom hälso- och sjukvården. Vi lägger ett budgetförslag med en skattehöjning på 25 öre. Vårt förslag ger 1,8 miljarder kronor mer till hälso- och sjukvården än vad de rödgröna föreslår.. En stor ekonomisk förstärkning är nödvändig efter flera år av bristande rödgrönt styre. Vi vill bland annat införa en vårdplatsgaranti som ger som ger rätt till en vårdplats på rätt klinik med rätt kompetens i rätt tid.


Förändra sjukvårdens organisation

I samband med att Västra Götalandsregionen skapades för 15 år sedan bildades stora sjukhusgrupper – Skaraborgs sjukhus är en av dessa. Kristdemokraterna har från början varit kritiska till strukturen med stora sjukhuskolosser. Vi vill se självständiga sjukhus som drivs med en lokal ledning och eget budgetansvar. En helt ny uppdelning av sjukvården anser vi är nödvändig.

Förena sjukhusens insatser
Samtidigt som vi vill skapa lokala självständiga sjukhus är det självklart att den samlade hälso- och sjukvården ska ses som en gemensam tillgång oavsett var medborgarna bor i regionen.  Det är exempelvis inte rimligt att skaraborgare får stå i en lång vårdkö vid Skaraborgs sjukhus samtidigt som det finns ledig kapacitet på andra håll i regionen. Det är dags att se till att det finns en bättre regiongemensam samverkan mellan sjukhusen så att inga patienter behöver vänta i onödan.

Arbetet med att förbättra och utveckla hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen bör kännetecknas av tre ledord; förstärk, förändra och förena. Efter många år i opposition vill Kristdemokraterna, vid höstens val, be om väljarnas förtroende att stärka regionens hälso- och sjukvård.

Conny Brännberg (KD)
Regionpolitiker