Big brother is watching you

När Orwell myntade det begrepp som vi idag kallar storebrorssamhället (1984 skrevs 1948) så var det en rätt overklig skildring av det framtida samhället. Det som då ansågs som något väldigt negativt trodde nog inte många skulle bli realitet. Nu är vi där och kan bara spekulera i vad som är nästa fas


När det är positiva opinionsundersökningar för KD

Kolla framöver om jag har rätt i detta. Då Kristdemokraterna ligger under riksdagsspärren på 4% så blir det alltid skriverier. De undersökningar som visar att vi klarar riksdagsspärren så har man  två linjer. Den vanligaste är att man inte skriver något alls. Den andra är att det är något i stil med "ännu en undersökning där KD balanseras på spärren".
Så brukar det vara, enligt min uppfattning. Kolla nästa undersökning och hör gärna av dig då.

Imponerad av danska satsningar på kultur

Under några dagar är jag på lärresa i Danmark. Måste säga att jag är imponerad av deras känsla för form, arkitektur och satsningar på kultur. Inte minst det som sker i Århus. Förstår att de har utsetts som europeisk kulturhuvudstad 2017.
Satsningen på t ex DOKK1 som nyligen nominerats till världens bästa bibliotek är imponerande. Men Musikhuset och Konstmuseet markerar också tydligt att kommunen bestämt sig för att satsa. Genomgående är det också färger och former som imponerar. Design genomsyrar de offentliga miljöerna vi besökt och jag måste säga att Danmark har mycket som är intressant för oss som är intresserade av kultur.
 

Föreningslivet gör stora insatser för integration

I morgon ska kulturnämnden i Västra Götalandsregionen fatta beslut om stöd till föreningar som vill engagera sig i mottagandet av nyanlända. Förra året delade vi ut 2 miljoner för sådana insatser och nu är det dags för en liknande satsning.
 
Idén är att en förening kan få 50 000 kr för att göra en välkomnande insats för nyanlända med syfte att skapa sociala kontakter. Nu har 130 organisationer sökt och när jag läser ansökningarna blir jag så glad över den respons som vi mött. Vår idé var att vi skulle hjälpa en förening att göra det de brukar göra, men stå för den merkostnad som uppstår för att hyra en större lokal, ordna transporter eller tolkar.
2015 års satsning finns redovisad på regionens hemsida och den visar på att många värdefulla insatser har gjort. Nu räknar vi med ännu fler.
 
Vi har låtit ett stort antal flyktingar komma in i Sverige och nu handlar det om att de ska komma in i samhället och genom våra insatser vill vi medverka till att förebygga utanförskap. Många personer engagerar sig helt ideelllt och med kraft och värme vill de välkomna nyanlända till Sverige och sin förening. Sådant skapar det goda samhället.

Nollvision mot alkohol i trafiken

Frågan om rattfylleri har fått förnyad aktualitet när statsrådet Aida Hadzialic tog konsekvensen av upptäckten och avgick. Hon har uppskattats för att hon var rakryggad och tog konsekvenserna av sitt handlande.
Men denna händelse påminner också om vikten av att vi har nolltolerans mot alkohol och droger i trafiken. Det ska självklart vara så att om man har för avsikt att sätta sig bakom ratten avstår man den dagen att dricka alkohol. Man räknar med att det är ungefär 500 personer som varje timma finns ute i trafiken och kör med alkohol i kroppen och därmed är också ens förmåga att framföra fordonet tryggt och säkert påverkat. Alkoholen skördar många offer och därför blir det nu på nytt en uppmaning att säga nej. Mycket lidande och stora samhällskostnader skulle besparas om vi skapar en nolltolerans och hjälps åt för att förverkliga detta.

Lätt att smuggla in vapen

Jag gillar respekt för privatlivet och att man värnar den personliga integriteten. Samtidigt måste man konstatera att ibland får man göra avkall på detta för att skapa trygghet och säkerhet. I Skövde har vi åter tagit upp diskussionen om kameraövervakning. En kamera på offentlig plats kan bli avgörande då ett brott ska utredas. Men många anser att den personliga integriteten inte respekteras om man blir filmad på allmän plats. Idén är ju att ingen ser dessa filmer utan det sker först i samband med utredning av brott. Vi har börjat en process att se över om det går att finna sätt att använda sig av kameror.
Men integriteten är ibland så stark att man måste ifrågasätta regelverken. Det måste väl vara självklart att skolelever inte ska använda mobiler och läsplattor för privata saker som tar deras uppmärksamhet från läroprocesserna. BUP-personal måste få hindra unga patienter att under behandling befrias från nedbrytande information på nätet. Man kan inte åberopa integritet i alla sammanhang.
I dag läser jag på nyheterna om att personal på rättspsykiatriska anstalter inte får kolla post till de som blivit dömda till rättspsykiatrisk vård. Landets största rättspsykiatriska kliniker slår larm. Karsudden, Säter, Vadstena,
Sundsvall, Växjö och Stockholm larmar gemensamt om att dömda brottslingar på grund av dagens lagstiftning kunnat smuggla in:                          
* Skjutvapen                                       
* Knivar                                      
* Narkotika                    
* Brandfarliga vätskor                                     
* Drönare
Detta är ju helt orimligt. Personalen får tydligen inte ens känna och klämma på ett postat paket. Då måste de ha ett särskilt tillstånd. Känns ju helt absurt att personalen ska ta emot ett vapen och sedan överlämna det till en person som vistas på grund av ett brott begånget på rättspsyk.
Någonstans har det blivit fel. Juridik är oerhört viktigt, men det är också sunt förnuft.

Stora förändringar på gång inom hälso- och sjukvården

I två dagar har vi diskuterat angelägna framtidsfrågor. Det skedde i samband med regionfullmäktiges årliga budgetmöte. Med en budget på 52 miljarder kronor finns det många angelägna debattämnen. Största delen av budgeten går till hälso- och sjukvård och helt naturligt kom också debatten att handla mycket om framtidens vård.
Den grönblå ledningen för Västra Götalandsregionen har bestämt sig för att initiera ett stort omställningsarbete. En del är väldigt praktiskt inriktad och en del handlar om vårdinformationsmiljöer.
Den praktiska delen handlar om en mycket stor omställning om var vård kommer att bedrivas i framtiden. Idén med stora sjukhus där en patient tas emot baserat på en viss diagnos kommer att förändras. Vården ska flyttta närmare patienten och till vissa delar kunna ske i det egna hemmet. Men många av det stora sjukhusets funktioner ska också komma närmare patienterna genom de närsjukvårdscentra som ska byggas upp. Vården ska bli mer organiserad kring patientens totala behov. Enkelt uttryck så ska olika specialister samla sig kring den enskilda människan. I dag handlar ofta om att en patient ska ta sig till specialisten och denne behandlar en viss åkomma och sedan blir det ett annat besök hos en annan specialist. Denna typ av patienter som är multisjuka eller har flera diagnoser ska få ett mer helhetsomfattande och dessutom i andra miljöer än vad vi varit vana vid. Självklart ska det stora sjukhuset finnas kvar men ska bli mer fokuserade att ta emot akuta patienter och mer komplexa situationer.
Vårdinformationen måste också digitaliseras och samordnas på ett helt annat sätt än idag. IT-lösningar är komplexa och därför samverkar de tre största landstingen/regionerna i Sverige kring detta. I potten finns många miljarder avsatta och nya lösningar år på gång. Vi kan konstatera att sjukvården använder fortfarande faxar, något som de flesta upphörde med för flera år sedan.
Den grönblå samverkan i Västra Götaland fick regionfullmäktiges stöd för sin budget och nu satsar vi med full fart för att skapa en bättre och mer ändamålsenlig hälso- och sjukvård.

Det finns normer

Ett civiliserat samhälle bygger på värderingar. Man måste vara överens om ett antal bärande principer och värna dem. Samtidigt som det finns regler måste man vara tolerant och öppen för nytänkande. Om man använder begreppen etik och moral så kan de beskrivas som att etik är den inre kompassen och att moral är det liv som vi de facto lever. I en kultur råder särskilda värden. Dessa skiljer sig mellan kulturer. När mina vuxna barn kommer hem så frågar de inte om lov för att dricka ett glas vatten. När de är törstiga så förser de sig själva med glas och vatten. Men jag skulle reagera om en främmande person går in i mitt kök och släcker sin törst. Att det är OK för den ene, men inte för den andre handlar om normer och respekt.
Den senaste tiden har orden "svensk norm" dykt upp i debatten. Självklart finns det specifika normer i den miljö som jag ingår i. I Sverige finns en gemensam kärna, kan kallas den svenska modellen, som är en överenskommelse om vad som gäller i vårt land. Jag förstår vad normkritiken innebär och delar detta i den bemärkelse att det som är osunt ska inte hävdas. I mitt grönsaksland rensar jag ogräs, likaså måste vi göra i samhället. Då handlar det om att göra sin röst hörd och säga ifrån då man upplever sig kränkt eller negativt påverkad. 
Samtalet om normer är viktigt och bör få större plats. Att hävda att det inte finns normativa värden anser jag orimligt och vill gärna samtala om etikens och moralens plats i samhället.

Avstånd mäts i tid

 
När jag läste inför min Skepparexamen var det många beräkningar som man skulle lära sig. Att kursen var från A till B innebar ju en direkt kurs som kunde beskrivas i en viss kompassriktning. Men sedan fick man också lära sig att det fanns mängder av påverkansfaktorer som utmanade färdriktningen. Strömmar, leder, olika former av avvikelser gjorde att det krävdes många kurskorrigeringar. När man mäter avstånd så mäts de i enheter som ibland kan kallas kilometer och ibland nautiska mil.
När det gäller avstånd på land så mäts de oftast i kilometer, men det allt oftare utrycker man avstånd i tid. Skövde är t ex 2 timmar från Stockholm och 1 timmar från Göteborg om man uttrycker det i snabbtågets tider.
För att hålla ihop Sverige krävs en god infrastruktur. Den är hyfsat vältänkt då det gäller nord-sydliga riktningar, men usel då det gäller öst-västliga förbindelser. Några undantag finns, t ex Stockholm-Oslo, men ofta tar det lång tid att åka kollektivt i Sverige "på bredden".
Infrastruktur och kollektivtrafik gör att Sverige hålls ihop. Idéerna som framfördes på 1800-talet om stambanor var rätt tänkt. Men den standard som dagens järnvägsnät har håller inte måttet.
Jag åker ofta kollektivt och har gjort det under många år. Bristande underhåll, avsaknad av nya spår gör att tilliten till trafiksystemet brister. Man ska inte bli överraskad om tåget är i tid. De ska vara i tid. I Sverige som är "ordning- och redaland" ska man kunna lita på tåget. Men jag förstår att det är frustrerande för tågoperatörerna när problemen ligger i räls eller elledningar. Men tyvärr finns det också brist i fordonens tillförlighet.
Infrastruktur är bland det viktigaste som staten ansvarar för. Tyvärr får i konstatera att det har tagit få initiativ de senaste åren. Det som nu diskuteras mycket är höghastighetstågen och den s k Sverigeförhandlingen. Den har en del förespråkare men nu verkar det som att motståndarlägret får fler anslutna,
För mig som pendlande Skövdebo är Västra Stambanan oerhört viktig. Att kunna bo i en mindre kommun men ändå har tillgång till den stora stadens utbud höjer livskvalitén.
Det är många som vill använda Västra Stambanan. Här trängs person- och godstransporterna. Spåren behöver byggas ut och underhållet uppgraderas. Men den stora satsningen på forskning och utveckling bör vara på flyget. Luftrummet har enorma möjligheter för transporter och satsningar på nya flygplanstyper, miljövänligt bränsle och andra "Clean Tech"-lösningar bör lyftas fram.
Närhet till varandra får vi då vi snabbt kan komma från punkt A till punkt B. Därför bör vi utveckla vår infrastruktur och kollektivtrafik

Beauty is in the eye of the beholder

Vad är vackert? Vad är det sköna, då vi talar om de sköna konsterna? Finns det någon som kan definiera vad som utgör det vackra? Eller är det så att det gamla ordspråket som lär gå tillbaka till 3:e århundrandet stämmer att allt är subjektivt. Om nu skönheten ligger i betraktarens öga så bör det finnas många olika sätt att beskriva skönheten. En tid talade man om konstnärlig utsmyckning då det handlade om offentlig konst. Numera talar man oftast om konstnärlig miljögestaltning.
På bilden betraktar jag verk av Marie-Louise Ekman de Geer. Om det är vackert är svårt att säga, kanske t o m irrelevant då skönhet inte alls är konstens främsta uppgift. Det tilltal som ett verk gör med betraktaren beskriver dess storhet. En bild kan passeras, inga reflektioner, inga tankar uppstår, medan andra bilder väcker tankeprocesser hos betraktaren.
Hur kan det komma sig att vissa verk leder till att man är beredd att betala miljoner för dem medan andra skulle aldrig få hängas upp på ens väggar. Det går nog inte att komma ifrån att konstens skönhet och konstens tilltal är personligt.
 
 

Vi satsar på att bli en dragare i vår region

 
Presskonferenserna har duggat tätt i Skövde de senaste dagarna. Det var nu tredje presskonferensen om den budget som Allians för Skövde snart ska presentera för kommunfullmäktige. Mer pengar än någonsin i satsningarna som innebär att 1,6 miljarder kronor investeras de kommande åren. Vi lånar men gör det med en stark ekonomisk bas och är övertygade om att stora satsningar ska löna. I Västra Götaland är Göteborg det stora dragloket men i vår del av regionen vill vi göra en värdefull insats. Vi är fyra partier som jobbar mycket bra tillsammans och har nu tagit många stora och viktiga initiativ. I morgon kommer vår satsning på flera hundra miljoner att avgöras i kommunfullmäktige. Vi vill göra Billingen till Västsveriges mest besökta besöksmål.
 
Nedan kan du läsa vad tidningarna skriver
 
http://www.skovdenyheter.se/article/varsagod-har-ar-er-skola/
 
http://sla.se/skovde/2016/05/16/kommunen-lanar-till-storsatsningen#&gid=1&pid=1
 

Det är varorna i butiken som räknas

I dag kom det en ny SIFO-rapport. Som vanligt spekuleras det bland skribenter. Dagens mätning visar att samtliga nuvarande riksdagspartier har stöd för att vara kvar i riksdagen men att det är en hel del förändringar mellan sympatierna för de olika partierna. Några ökar, andra minskar.
Krisen inom Miljöpartiet har fått stort utrymme. Nyval av ett av språkrören ska bli en nystart önskar många. Det är detta som flera kommentarer handlar om och då kopplingen till nyvalet förra året av en ny partiledare för Kristdemokraterna. Många trodde att Ebba Busch Thor skulle direkt lyfta partiet. Så har ännu inte skett.
Men vad Ebba, tillsammans med partistyrelsen arbetar med, handlar inte så mycket om skyltfönstret som det som finns inne i butiken.
Den här bilden symboliserar väl vad jag menar. Den är tagen utanför NK i Stockholm förra julen.
När jag var liten så fanns det många mindre butiker, inga gallerier eller stormarknader. Varje butiksägare visste att skyltfönstret hade stor betydelse. Det lockade in människor i butiken. Men det var aldrig skyltfönstret som skapade de trogna kunderna. Det var en kombination av varorna inne i butiken och det bemötande som kunderna fick. Om ett affärsbiträde sålde något som inte höll måttet så återkom aldrig kunden.
Kristdemokraterna är ett idé- och värdeorienterat parti som bygger sin politik på ett antal principer. Det finns alltså en fast värdegrund och partiet är ingen vindflöjel som följder de olika vindriktningarna. Man har tagit ut en kurs, den behåller man, men inser också att då förutsättningarna förändras. måste en kurskorrigering ske.
 
Kristdemokraterna var en del av alliansregeringen. Denna regering åstadkom väldigt många saker och där spelade Kristdemokraterna ofta en väldigt stor roll, trots att det bara vara tre statsråd med KD-färg. Ofta kunde de tre statsråden agera "skyltfönster" och vara partiets ansikte utåt. Det stora problemet var att kunderna aldrig tog steget in i butiken. Snarare tvärtom. Man kanske kastade en blick på skylfönstret, kanske till och med tyckte att det såg bra ut, men det blev inget mer.
Väljarstödet har rasat kraftfullt. Partiledarskiftet förra året har inte lett till att det blivit något lyft över 4-procent-strecket.
Därför arbetar nu partiet intensivt med att bredda varuutbudet inne i butiken. De principer som bär partiet håller väl och bidrar till att väcka ett intresse för partiets politik. Vi tror att Ebba är ett mycket bra val och har visat i ett antal debatter att hon väcker intresse. Nu gäller det för oss andra att stå i dörren till butiken, välkomna kunderna in och ge dem bästa bemötande. De varor som vi ska sälja ska vara sådana att de håller över tid och om kunden vill ha "slit- och släng-produkter" så finns det andra butiker som kanske passar bättre.
För den som vill ha ordning och reda, känna trygghet i samhället, bidra till att jämlikhet råder, att såväl de yngsta som äldre har bästa förutsättningar, att Sverige ska ta ställning till även de svåra världsproblemen, som vill ta ett personligt ansvar och inte alltid lita på staten, och som tror att varje människa är en unik individ och har ett eget absolut värde, ja för den typen av väljare, så finns det många goda varor inne i den kristdemokratiska butiken.
Optimismen inom partiet är stor, många volontärer finns med, en nyvald partistyrelse är taggad, och Ebba agerar som ett starkt lokomotiv i de svenska medierna, Lars Adaktusson och i Europaparlamentet, och i kommuner och regioner finns ledande kristdemokrater på plats.
Under de senaste månaderna har partiledningen presenterat många nya varor för butiken och fler är på gång. Därför tror vi att Kristdemokraterna kommer att göra ett gott val, senast, 2018.
 

Besked om ny ishall glädjer många

I går hade vi presskonferens och gjorde ett försläpp av budgeten. Det handlade om att vi föreslår kommunfullmäktige i Skövde att bygga en ny isyta på Billingehov. Intresset bland unga killar och tjejer för issporter är stort och det har, tyvärr, blivit sena träningstider då trycket på isytorna varit stora. Nu tillkommer en ny yta som verkar glädja många i Skövde. Media slog upp detta och det visar också på att Alliansen är beredda att satsa på fritidsutbudet i Skövde. Nästa vecka kommer kommunfullmäktige att debattera en satsning på många hundra miljoner där vi vill göra Billingen till Västsveriges mest attraktiva fritidsområde, året runt.

Mer att läsa i www.sla.se eller Skövdenyheter.se
 

Ska Löfven ta något radikalt grepp om regeringen?

Det spekuleras vilt om vad Löfven ska göra i samband med den kommande regeringsombildningen? Törs han koppla några helt nya grepp och visa på initiativförmåga eller kommer han att låta MP utse två nya ministrar? Nästan alla politiska kommentatorer spekulerar i olika alternativ och på sociala medier diskuteras många olika lösningar.
I dagens DN skriver två ex-språkrör (Per Gahtron och Maria Wetterstrand) en debattartikel som kan tolkas på flera sätt. Det kan tolkas som att de framför en väldigt stark kritik mot Stefan Löfven och hans sätt att leda regeringen. I artikeln skriver de; " Om han övergår från att agera som om han ledde en majoritetsregering av 50-talsstil till att fullt ut markera sig som ledare för en rödgrön samarbetsregering, skulle chansen till rödgrön majoritet 2018 i ett slag öka". Jag kan inte tolka artikeln som annat än svidande kritik mot landets främste ledare.
De skriver också att Miljöpartiet behöver en nystart. Det behöver nog också regeringen. Om det inte händer något som skapar förtroende för regeringens samlade förmåga att leda kommer kraven på ett extra val att skalla högt igen. Sverige behöver en regeringsduglig regering. Om Löfven kan skapa en sådan återstår att se. Just nu är det många som tvivlar. Stalltips: Ett extra val är nog förestående.

Framhåll alltid människovärdet

Du har ett värde. Ett egenvärde. Det handlar om vem du är. Inte vad du gör eller presterar. Ditt värde är unikt. Till och med absolut. Vad du äger, eller vilka kläder du bär, hur du bor, eller vad ditt saldo på banken visar, har inget med ditt människovärde att göra. Du är helt enkelt unik och ingen annan är som du.
I vårt kommersiella och materialistiskt sinnade samhälle finns det många som har intressenten av att du inte uppskattar ditt egenvärde. För om du accepterar att dit värde hänger på dina kläder så finns det alltid dom som vill sälja plagg för att stärka ditt värde. Reklam handlar egentligen inte primärt om att sälja produkter utan att sälja livsstilar. Du blir något, får en ställning, får uppmärksamhet då du köper det som reklamenen föreställer. Tyvärr går det inte att köpa sitt värde. Det är givet då man föds. Och oavsett vad man än samlar på sig under sitt jordeliv så vet vi: "du kan ingenting ta med dig dit du går".
Spana in dig själv i spegeln idag och säg: Jag är unik! Jag duger! Jag har ett värde!

RSS 2.0