Hur hade Birro varit som partiledare?

Marcus Birro är ett sanningsvittne. Sällan oemotsagd, men i mina ögon oftast rätt. Jag tror på en absolut sanning, men samtidigt får vi mänskligt konstatera att det alltid finns två sidor av samma mynt. Men den sanning som Birro sprider är ju den insikt han har och ofta stöter han sig mot andra "sanningar". Men jag hejar på honom och läser med stort intresse hans krönikor.
Idag, t ex, så finns det en krönika i GT som föranleder några kommentarer. Under en kort tid, väldigt kort kan man nog säga, så var Birro partilledarkandidat och hade en ambition att bli Kristdemokraternas partiledare. Om detta skriver han i krönika och kan nu konstatera att han nog inte hade blivit så lyckad som just partiledare utan är rätt nöjd med sitt liv som krönikör. Säkert hade han blivit en frisk fläkt i partiet, men kanske också blivit undanblåst då det börjat storma. Det krävs nog en hel del politisk erfarenhet av själva fotarbetet innan man ger sig på ett partis främsta ledarpost. Men att han kandidera gav partiet en oerhörd uppmärksamhet. Nu är det bara att hoppas att också denna krönika ger svallvågor. KD behöver allt stöd som kan påvisas med tanke på de urusla opinionssiffrorna.

G:son placerar Skövde på kartan

Skövdes schlagerkung Thomas G:son hade stora framgångar vid årets Eurovision Song Contest. Två bidrag i finalen och dessutom en riktig storseger visar hans styrka som låtskrivare. Nu planerar vi en rejäl fest i Skövde för Thomas och Johanna Beijbom som var med och körade. Mängder av tips har strömmat in och vi har kontakt med G:son. Det är ju lämpligt att välja ett datum då han kan vara med. Anders G. Johansson är en av ide'-kläckarna och han har föreslagit att kommunen tar fram ett förtjänsttecken. (www.andersgjohansson.se)

Viktigt med satsning på psykvården

Idag skriver Göran Hägglund tillsammans med Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting, om vikten av fortsatta satsningar på den psykiatriska vården i SvD. För oss Kristdemokrater har vården om de med psykisk ohälsa varit prioriterad och vi vill stötta denna grupp som under många år levt i någon form av "utanförskap" inom samhället. Men också inom vården där den somatiska vården alltid gått före. Nu upplever vi att många, alltför många, drabbas av psykisk ohälsa och vissa rapporter visar att så många som en tredjedel av besökarna vid en vårdcentral kan söka för psykiska besvär. Särskilt oroande är det att unga människor tillhör denna grupp. Därför är det skönt att Göran så tydligt bryr sig om denna grupp. Inte minste märktes detta under vårt studiebesök på socialpsykiatrin i Skövde där han gav uttryck för sitt engagemang. Bra med en socialminister som bryr sig om den som inte många andra verkar lyfta upp.

Alf Svensson - en god förebild

Läs gärna en intressant intervju med Alf Svensson i GP. Kristdemokraternas nestor arbetar nu hårt i Europaparlamentet. Under sin aktiva tid som partiledare sa han ofta att han skulle fortsätta att arbeta även när han var 70+. Nu fyller han snart 75 och är i allra högsta grad aktiv. Han är en stor förebild för dagens politiker och har förmågan att bry sig om den lilla människan samtidigt som han umgås med världsledare. Den trygghet och framtidstro som han utspelar är inspirerande och det är oerhört glädjande att han valde att stanna kvar i politiken även om han hade all rätt att dra sig tillbaka efter många års hårt slit. En riktig hedersman är vad han är!

Vad gjorde vi den 15 maj?

Ett spännande projekt genomfördes i går den 15 maj. Radio Väst spred idén som kommer från stiftelsen Expressions of Humankind. Alla bilder ska finnas online och ett antal kommer att ställas ut i höst på Världskulturmuseet.

Mitt bidrag kom från Regionfullmäktige. Jag dokumenterade då jag och Joakim Larsson (MP) presiderade under förhandlingarna.


I dag uppmärksammas den Internationella Familjedagen

Familjen är unik och bygger vårt samhälle. Samtidigt som några ropar "död åt familjen" väljer de flesta föräldrar att leva i en parrelation och fostra sina barn tillsammans. Krsitdemokraterna vill värna familjen och passar på idag att uppmärksamma sin politik på lite olika sätt. I går skrev jag att jag hade en debattartikel på gång och idag är den publicerad i Skaraborgs Allehanda.

15 maj är det Internationella Familjedagen

Den 15 maj firas Internationella Familjedagen. Det är då tillfälle att lyfta fram familjens betydelse. Med anledning av dagen och att Kristdemokraterna antagit ett nytt familjepolitiskt program har jag skrivit nedanstående debattartikel som jag hoppas att skaraborgspressen kommer att publicera under veckan.

Kristdemokraterna tror på familjen

Låt föräldrarna själva få bestämma. Det är något av ledorden i det nya familjepolitiska programmet som Kristdemokraterna antagit. Det är inte politiker som ska fatta beslut utan det är föräldrarna som är bäst på att avgöra vilken omsorg som passar dem bäst, vem av dem som ska ta ut föräldradagar eller vilken skola som barnen ska gå i. Vi vill därmed ge föräldrarna själva ett större ansvar och i klartext ska inte politiker gå in och kvotera eller bestämma över föräldrarna. 

Det nya programmet går ut på att stödja familjerna, möjliggöra mer tid för barnen men också se till att både öka friheten och trygga familjekonomin, inte minst för de ekonomiskt mest utsatta familjerna. 

Familjen är viktig 

Kristdemokraterna har alltid lyft fram familjen och dess betydelse. Vi menar att den är samhällets viktigaste byggsten. Trygga familjer ger bättre förutsättningar för ett tryggt samhälle. Samtidigt så är familjer väldigt olika. De flesta barn växer upp med sin mamma och pappa, men det finns en rad andra former av familjer också, inte minst så är många mor- och farföräldrar en viktig del av banden. Vi kallar för nya politik för en barntidsreform. Den går ut på att göra det lättare för föräldrar att ta sitt föräldraansvar. Många som vi talat med önskar mer tid tillsammans med sina barn då de är små

Bättre ekonomi 

Det nya programmet fastslår att antalet föräldrapenningdagar ska utökas med 30 dagar och att grundnivån och lägstadagarna i föräldraförsäkringen ska höjas. Den sjukpenninggrundande inkomsten ska skyddas i tre år från barnets födsel och vi vill också se en förlängd rätt till tjänstledighet då barnen är små. Någon kvotering av dagarna, dvs att politikerna ska bestämma vem som ska vara hemma, är något som vi vill anförtro föräldrarna. Det är inte politikerna som ska avgöra detta. Låt föräldrarna själva bestämma hur dagarna ska fördelas. För de föräldrar som vill vara hemma med sina barn vill vi också ge möjlighet till en barnomsorgspeng för de egna barnen.

Ökad kvalitet i förskola

De flesta barn går i förskolan och vill se en förbättrad kvalitet av den. Vi vill att det ska vara obligatoriskt för varje kommun att fatta beslut om maxtak för barngruppernas storlek. Det ska också ske en oberoende kvalitetsuppföljning av förskolan. Föräldrar ska kunna få tillgång till öppna jämförelser av förskolor med viktiga nyckeltal. När det gäller maxtaxan så behöver den ses över med målet att koppla avgiften till vistelsetiden samt att avgiftstaket anpassas till kostnadsutvecklingen i förskolan. Som ett sätt att underlätta beräkningarna för avgifterna vill vi se ett system för in- och utcheckning i förskolan.

Vi har också lyssnat till många som upplevt svårigheter att arbeta de sista veckorna av sin graviditet. Därför vill vi införa en generell graviditetspeng under den sista månaden i graviditeten i syfte att öka tryggheten för gravida kvinnor.

Familjer olika men alla är viktiga

Kristdemokraterna vill också att de föräldrar som valt att separera ska få bättre ekonomiska möjligheter. Där finns ett stort antal regler som behöver ses över.

Kristdemokraterna har bestämt att barn och ungas uppväxtvillkor ska stå i centrum för partiets politikutveckling. Ett av de första stegen i denna satsning är det nya familjepolitiska programmet. Kristdemokraterna vill vara det parti som verkar för familjerna i Sverige. Vår övertygelse är att om familjerna skapar trygghet för sina barn så påverkar det hela samhället. Vi vill satsa på familjen.

Conny Brännberg (KD)
Kommun- och regionpolitiker

     

 

 

 


Träffa vår populäre partiledare i Skövde

Tal i Skövde 13 maj 2011Välkomna att träffa Kristdemokraternas populäre partiledare, Göran Hägglund, Sveriges socialminister.

Rydskolans aula, Ryds Centrum Timmervägen i Skövde.

Måndag 14 maj
Kl 18.00

Tolkning till arabiska

Vi satsar på familjen

Kristdemokraterna har antagit ett nytt familjepolitiskt program. Vi har bestämt att barns och ungdomars uppväxtvillkor ska ha fokus för vår politik. De ingår i familjen och den är samhällets viktigaste byggsten.

Vårt nya program kan sammanfattas på detta sätt:

Tid för familjen – en barntidsreform

 Utbyggd föräldraförsäkring med möjlighet flexiblare uttag
- Antalet föräldrapenningdagar ska utökas med 30 stycken.
- 30 dagar ska kunna sparas och användas under hela barndomen.
- Grundnivån och lägstanivådagarna i föräldraförsäkringen ska höjas från 180 kr/dag till 250 kr/dag.
- Den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) samt den föräldrapenninggrundande inkomsten skyddas i tre år från barnets födsel.
- Föräldrarna ska ha rätt till tjänstledighet på heltid tills barnet fyller 3 år
- Alla dagar ska fritt kunna överlåtas mellan föräldrarna.

Barnomsorgspeng för egna barn
- Den barnomsorgspeng som idag finns för dem som tar hand om egna och andras barn i hemmet ska även ska kunna ges för enbart omsorg om egna barn.
- Kommunerna ska ge bättre information till föräldrarna om barnomsorgspengen och att den kan användas till förskola, pedagogisk omsorg eller omsorg om egna barn i hemmet.

Förbättrad kvalitet i förskolan
Sverige har i mångt och mycket en väl fungerande och utvecklad förskola. Då förskolans primära uppgift är att ta hand om barnen när föräldrarna själva inte kan, är det avgörande att kvaliteten i förskolan är av högsta klass.
- Det ska vara obligatoriskt för varje kommun att fatta beslut om maxtak för barngruppernas storlek.
- Införande av en oberoende kvalitetsuppföljning av förskolan.
- Föräldrar ska kunna få tillgång till öppna jämförelser av förskolor med viktiga nyckeltal.
- Maxtaxans utformning bör ses över med målet att koppla avgiften till vistelsetiden samt att avgiftstaket anpassas till kostnadsutvecklingen i förskolan.
- Det bör införas system för in- och utcheckning i förskolan

Graviditetspeng
Kristdemokraterna vill införa en generell graviditetspeng under den sista månaden i graviditeten i syfte att öka tryggheten för gravida kvinnor.

Förbättrade förutsättningar för barn med särlevande föräldrar
Många barn med särlevande föräldrar skulle få betydligt bättre ekonomisk standard om föräldrarna samarbetade bättre i ekonomiska frågor som rör barnet.

Kristdemokraterna vill att:
- Föräldrar som vill använda sig av Försäkringskassans transfereringssystem för underhållsstöd ska först kunna visa att de försökt nå en frivillig överenskommelse sinsemellan genom kommunens samarbetssamtal eller på liknande sätt.
- Om föräldrarna inte bor tillsammans, och barnet bor varaktigt ungefär lika mycket hos båda föräldrarna, ska barnbidraget kunna lämnas med hälften till vardera föräldern efter anmälan av endast en av dem.
- Reglerna för folkbokföring och för bidrag där folkbokföringen spelar roll ska ses över, med inriktningen att minska risken för konflikter mellan föräldrarna


Val i Europa skakar om

Det är åter oro i Grekland. Någon har talat om ekonomisk jordbävning och nu upplever vi förskalven. Även om Grekland är ett litet land är det så finansiellt hopkopplat med övriga världen att ett ras kan komma till stånd. De finansiella marknaderna avvaktar och hoppet står till EU-gemenskapen.
Du som vill läsa initierade inlägg gå in på Alf Asvenssons inlägg: alf.svensson

I dag firas Europadagen

Den 9 maj är det Europadagen. Det uppmärksammas på olika sätt bl a genom att en del kommuner arrangerar Europaveckan. Men det är förvånasvärt tyst om denna dag. EU-frågorna berörs knappast i Sverige och få vet vilka de svenska parlamentarikerna är. Kristdemokraternas Alf Svensson tillhör de som brukar tala sig varm för samarbetet i Europa och vikten av att vi ställer upp för varandra. Läs mer på http://
www.kristdemokraterna.se

Inga överraskningar i partiledardebatten

Det blev en artig tillställning då partiledarna möttes till debatt på TV. Det var första gången som de "nya" partiledarena möttes och stort fokus fanns på de två statsministerkandidaterna Reinfeldt och Löfven. Det är tydligt att det finns en vilja hos Alliansen att hålla ihop och ge gemensamma besked. Det framstod väldigt tydligt under debatten. Däremot finns inget röd-grönt alternativ just nu. Vänstern har under Sjöstedts ledning positionerat sig långt till vänster medan Löfven verkar köpa många av alliansens viktiga satsningar som jobbskatteavdrag, fastighetsskatt och ställer nu också upp på alliansens linje om sänkta skatter för pensionärer när statsfinanserna så tillåter.
Göran Hägglund gjorde bra ifrån sig i debatten och framstår som trygg och förståndig. Hans inlägg är tydliga och det är förvånansvärt att opinionssiffrorna fortfarande befinner sig på bottennivå för Kristdemokraterna. Det är snart halvlek för denna mandatperiod och det återstår två år till nästa val. Mycket kan hända, men troligtvis är det dagens partiledare som kommer att finnas kvar över nästa val.

Många positiva reaktioner

Den senaste tiden har jag fått ovanligt många reaktioner från allmänheten. Det är många som har hört av sig och velat kommentera våra ställningstaganden. Jag har varit aktiv i två debatter, båda om trafik. Den ena som är lokal handlar om parkeringsskivor i Skövde centrum och har fått stor uppmärksamhet. Självklart finns det kritiker men många uttrycker tacksamhet för idén och tror att den kommer att vitalisera handeln i centrum. Ska bli intressant att följa den politiska beslutsprocessen.
Den andra frågan är regional och handlar om E20. Jag har skrivit flera artiklar i länspressen och de har väckt reaktioner, de flesta instämmande med mig. En av dem kallade jag "(S)veket mot Skaraborg. Det handlar om att S lovat MP att inte ha några egna synpunkter på vägstandarden utan enbart hålla med vad Staten anser. Det anser vi andra vara fegt och helt emot idén med bildandet av en region. Som en stor och stark region ska vi självklart göra vår egen röst hörd. Vi ska vara en partner som förhandlar med staten och framför våra egna synpunkter. Den nu inslagna vägen är passiv och kommer inte att leda till utveckling av E20.
Det är alltid roligt att få respons och nästa vecka kommer Kristdemokraterna i Skövde att presentera fler nya idéer. Vi brinner för att utveckla samhället och vill särskilt jobba med de mjuka frågorna, men i mitt fall har det blivit de verkligt hårda frågorna - trafikfrågorna - som kommit i fokus under en tid.

RSS 2.0