E20 - ännu ett uttalande

I dag har vi haft Kristdemokraternas regionstämma i Göteborg. Jag föreslog att stämman skulle göra ett uttlande. Det antogs och lyder enligt följande:

Kristdemokraterna i Västra Götaland har på sin regionstämma 2012-04-28 beslutat att göra följande uttalande:

Kristdemokraterna i Västra Götaland kräver en utbyggnad av E20 som innebär en 2+2-väg. Förbindelsen mellan landets två största städer kräver en omedelbar investering och vi är mycket oroade över den trafiksäkerhet som råder på vägen. Det krävs stora och omedelbara insatser för att uppnå en vägstandard som utvecklar vägen. Den politiska ledningen i Västra Götalandsregion har bestämt att inte ha någon egen uppfattning i frågan utan accepterar de lösningar som staten erbjuder. Vi anser att regionen, med kraft, ska framföra en egen uppfattning i frågan. För oss Kristdemokrater gäller en satsning som skapar en modern, snabb och trafiksäker väg. I klartext måste det vara en fyrfältsväg.

Flera insändare om E20

Idag har jag använt  pennan flitigt, eller rättare sagt knackat rejält på tangentbordet. Det blev fyra insändare till media i Skaraborg om E20. De är alla lite olika beroende på vilken tidning de sänts till. Jag är så besviken på den politiska ledningen i Västra Götalandsregionen. När regionen bildades var vi överens om att prata oss samman internt för att sedan stå med enat röst och förhandla med staten. Men nu gäller helt andra spelregler. Vi ska inte ha andra åsikter än staten. Det är så långt från idén om regionen som man kan komma. Under förra regionfullmäktige blev det en rejäl debatt om E20 eftersom fullmäktige tidigare uttalat sig om en 2+2-väg. Nu bestämde regionstyrelsen att endast tala om 2+1. Det är en del av uppgörelsen med Miljöpartiet som vägrar att bygga ut vägen. Det innebär att MP har vetorätt i frågan. Men eftersom fullmäktige (som är högsta organ) fattat ett beslut så kan knappast regionstyrelsen fatta ett annat beslut. Det går inte, men är ändå gjort. För näringslivets del så är en utbyggd E20 nödvändig för expansionen av exporten. Om beslutet blir att inte ens ledningen för regionen vill ha en 2+2-väg så kommer aldrig regeringen att köra över oss. Nu vet infrastrukturministern att den politiska ledningen i regionen inte anser att staten ska satsa sina pengar här utan den kan satsa pengarna någon annanstans. Nu måste vi alla engagera oss så att de ändrar sig. Hade alliansen regerat i regionen så hade beslutet från vår sida redan varit klart. Nu hoppas vi att socialdemokraterna i Skaraborg kan påverka sin regionkamrater och ändra sig. Mitt bidrag närmaste dagarna är att skriva flera debattinlägg i frågan.

Måndag 23 april uppmärksammar vi Världsbokdagen

Denna artikel var införd i SLA 2012-04-21 med en uppmaning att läsa en bok inför Världsbokdagen på måndag.

I dag uppmärksammar vi boken

Runt om i världen står boken, dess författare och läsandet i fokus då Världsbokdagen firas. Denna manifestation infördes av Unesco 1995 och är en påminnelse om vikten av läsandet och tillgång till litteratur. 

Många har spått bokens undergång. Röster har framfört att digitaliseringen är det sista stora slaget mot boken och den är snart ett minne blott. Men allt tyder på det motsatta. Visserligen sker en intensiv digitalisering och tekniker som e-böcker har en allt viktigare roll, men boken lånas och köps fortfarande i stor utsträckning.  

Läsandet uppmärksammas

Världsbokdagen uppmärksammar också läsandet. Vi som är engagerade inom kulturpolitiken värnar våra bibliotek och är också glada över den skärpning som tillkommit i skollagen om vikten av skolbibliotek.  

Samtidigt finns det befogad oro kring läsandet. Det finns en stor läsklyfta i samhället. Forskningen visar tydligt att läsandet ger tillgång till ett rikt språk. Ju mer man läser desto större ordförråd erövrar man och kan därmed också göra sig mer gällande rent kommunikativt. 
 
En vanlig dag uppger 36 procent av befolkningen (åldrarna 9-79 år) att de läst en bok. Men skillnaderna mellan män och kvinnor är stora. 42 procent av kvinnorna läser dagligen men endast 28 procent av männen. Tittar man i olika åldersgrupper så sjunker läsandet starkast mellan 16-24 år. Tyärr finns det i vissa sammanhang en inställning till att man överhuvudtaget aldrig ska läsa en bok.
Läsandet är ett gemensamt ansvar för föräldrar och skolan. Forskningen visar att föräldrarnas inställning till läsandet har avgörande betydelse för barnets eget erövrande av boken. Därför sker satsningar på Barnavårds- och Mödravårdscentralen för att lägga en grund för läsandet. Det handlar om att nå föräldrarna tidigt. Men lärarna, som möter eleverna dagligen, har stor betydelse. Tyvärr visar statistiken att lärarna inte räcker till för att stimulera läsandet och därför är det också oerhört angeläget att skolbibliotekarier finns och används i det pedagogiska arbetet. Tyvärr har fokus i debatten ofta legat på biblioteken snarare än bibliotekarierna. Detta är en yrkeskår som behöver värderas högre.

Ta tid för en bok
Med risk för att betraktas som konservativ men det är en härlig känsla att hålla i en tryckt bok, kunna bläddra mellan sidorna, slippa oroa sig för att batterierna ska laddas ur eller att man glömt en viss sladd för att koppla upp sig. Jag välkomnar datorer och läsplattor men föredrar den vanliga tryckta boken.

Men oavsett om man vill läsa en trycksak eller via digitala skärmar så är uppmaningen idag, på Världsbokdagen, ge dig tid för att läsa en bok.

Hem och skola har ansvar

Conny Brännberg (KD)

Finansman räddar Skövde IK

Enlgit media så kommer en finansman från Örebro att genom en generös gåva vara räddaren av Skövde IK. Genom det kontanta stödet verkar det som att konkurshotet är undanröjt. Hockeyklubbens styrelse möts ikväll och ska komma med en presentation av räddningsinsatsen imorgon.

De politiska partierna i Skövde sa enhälligt nej till ett ackordsförslag och konkursen var nära. För ungdomarnas skull är det en stor bedrift av styrelsen och dess ordförande att ha kunnat genomföra detta. Det finns en kraft i klubben som skapar hopp inför framtiden.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=97&artikel=5071566