Krig är vidrigt

Undr en tid tillbaka har jag, via vår församling, mött ett stort antal människor som flytt till Sverige på grund av krig. När jag lyssnar till deras berättelser så berörs jag djupt och tårarna trillar snart fram. Krig är hemskt och vidrigt och har bara förlorare. Samtidigt har jag också fått se en och annan glädjetår. Under en tid har vi varit engagerade i att försöka få splittrade familjer att förenas. Flera gånger har vi fått se, trots alla odds, att anhöriga har fått komma till sina släktingar i Sverige. Nu senast mötte jag två grabbar, 13 respektive 11 år, som lyckades få lämna Guinea och få tillstånd att förenas med sin familj i Skövde. Vilket jubel och vilken glädje!

Jag är en "ordbrukare" och har lätt att formulera mig i tal och skrift. Men idag kändes det som att orden bara var fattiga och uddlösa. Jag hade egentligen inget att säga. Framför mig stod en 70-årig man från Irak som fått avvisningsbeslut från Migrationsverket. Han har inget att återvända till, ingen familj, ingen bostad, ingen inkomst. Men beskedet från svenska myndigheter är att han ska ut ur Sverige. Samma besked har hans fru, som är svårt sjuk, fått. Vad säger man? I ett sådant läge känner jag mig så begränsad och liten och allt man kan göra är att visa medmänsklighet och omsorg. Denne man går nu och fruktar för att nästa gång det knackar på dörren så är det polisen som står där och har som uppgift att tvinga honom från Sverige. Orden räcker inte så långt i sådana lägen....

Jag konstaterar att krig är vidrigt.

Odla tillsammans - ett led i integration

Odla tillsammans. Lär dig om växter från andra länder. Dela med dig av dina erfarenheter. Se det som en del i integrationsarbetet.

Visst låter idén bra. En av mina vänner som arbetar med integration i Södra Ryd ringde och berättade om behovet av odlingslotter. Efter lite samspråk beslöt jag mig för att föreslå att Skövde kommun tar ansvar för att skapa odlingslotter i Södra Ryd och sedan låta föreningslivet sköta administration etc.

Många som bor i lägenhet har inte tillgång till den egna odlingslotten. Genom att ordna en gemensam yta där människor kan odla tillsammans så kan det ske som en utveckling av det integrationsarbete som pågår i stadsdelen.

Jag tycker att idén är bra och nu ska jag försöka att få kommunen att se till att det blir verklighet.

Kul att bli uppringd och få förslag på goda idéer som gör att vi kan skapa ett människovänligare samhälle.

När pengarna inte räcker till

I de flesta kommun- och landstinghus pågår ett intensivt arbete med budget inför kommande år. Ropen om mer bidrag skallar högt. Alla vill ha mer pengar till just sin verksamhet. Som förtroendevalda är det vår uppgift att se till helheten och invånarnas bästa. Det handlar om att prioritera, vilket innebär att något ska ställas först. Konsekvensen är också att något måste hållas tillbaka. Det finns många särintressen, som likt ett dragdjur utrustat med skyddslappar, enbart ser en strimma av vägen framför sig och driver på att de MÅSTE få pengar. I lågkonjunkturen finns det många som behöver samhällets stöd och som kristdemokrat anser jag att de som har största behoven ska få största stödet. Det kommer att innebära att vissa verksamheter får mindre pengar kommande år. Sådana beslut kräver politiskt mod och styrka.

Nu kan du själv välja vårdcentral

Det här inlägget har jag skickat till pressen i Skaraborg med förhoppning att de publicerar det.

Den stora vårdreformen inom primärvården, som vi kallar VG Primärvård, håller nu på att genomföras. Över 1,5 miljoner länsinvånare har sett broschyrer och valblanketter dimpa ned i brevlådan Reformen bygger på flera viktiga principer för oss Kristdemokrater. Den ger invånarna möjligheten att själva göra aktiva vårdval, den lyfter den fram entreprenörer som vill starta egna vårdcentraler och leder till ökad kvalitet och tillgänglighet. Att reformen gillas av oss som tillhör Alliansen är väl knappast en nyhet, men det glädjande är att också socialdemokraterna i regionen aktivt arbetat för reformen. Det har varit ett mycket positivt arbetande mellan de olika politiska partierna och vi har varit nästan helt eniga i frågan. Det är bara vänsterpartiet som röstat nej.

Patienten får ökad makt

Vårdvalet bygger på just ett val. Den som vill lista sig hos en särskild vårdcentral har möjlighet att göra det. För att underlätta valet har den som tidigare gjort ett aktivt val eller som besökt en viss vårdcentral fått ett förslag från regionen om valet. Detta är enbart ett förslag och om man inte själv väljer annan vårdgivare så kommer detta att gälla från den 1 okt då reformen träder ikraft. Allt detta för att underlätta och förenkla valet. Totalt erbjuds nu invånarna 205 vårdgivare. 118 av dem är offentliga och 87 privata. Invånaren kan nu själv få göra sitt val utifrån sina egna önskemål. Detta är ett led i processen att ge patienten ökad makt över vårdsituationen. För att underlätta valet finns också en särskild telefonservice.

Entreprenörer stimuleras

När Västra Götalandsregionen bildades för tio år sedan började man tala om två ben, det ena och största var hälso- och sjukvården och det andra regional utveckling. Vi kristdemokrater har stått för en linje att se även hälso- och sjukvården som en regional utvecklingsfaktor. Detta blir nu också en del av vårdreformen. VG Primärvård ger möjligheten för entreprenörer att utveckla vårdsektorn genom att få vara med i erbjudandet till invånarna på samma villkor som de offentliga vårdgivarna. Ett spännande utvecklingsarbete väntar.

Politiken kan - om man vill

Vårdreformen är ett mycket bra exempel på hur de politiska partierna, tillsammans, har enats kring ett antal viktiga principer. Patienten får nu en helt ny roll och till vissa delar får politikerna kliva åt sidan. Makten överförs till stora delar till invånarna som själva gör valen. Detta är, åtminstone för oss kristdemokrater, ett steg med en färdriktning att lämna över ändå mer beslut och inflytande åt våra invånare. Politikerna och då i första hand regionens hälso- och sjukvårdsnämnder får nu ett särskilt ansvar för uppföljning och kontroll av att vårdgivarna genomför det som de lovat, med såväl god kvalitet som effektivitet. Det är vår gemensamma ambition att denna reform ska leda till en utveckling av vården. Om en patient inte är nöjd med bemötandet så kan denne, på ett enkelt sätt, välja en annan vårdgivare. Därmed har politiken lämnat en ökad makt åt invånarna.Ett tufft budgetarbete väntar

Snart drar budgetarbetet igång igen. Prognoserna för kommuner, landsting och staten är dystrare än på många år. Den globala finanskrisen har redan drabbat många som förlorat sina jobb och nu märks det tydligt även i skatteintäkterna.


Så inleder jag en debattartikel som jag skickat till länstidningarna. Jag vill på detta sätt visa på vikten av att vi "för det goda samtalet" och tillsammans kommer fram till de bästa besluten. Den ekonomiska situation kräver att vi arbetar tillsammans och nu kommer de olika partierna att få bevisa vad de menar med solidaritet.

De flesta av oss känner någon som antingen blivit varslad eller redan förlorat sitt jobb. Jag har lyssnat till den gnagande oro som många känner. Farhågan att behöva flytta från sitt hem, att inte kunna försörja sin familj, ja för många varslade handlar det om tusentals tankar som intensivt och tärande söker svar.

För oss som förtroendevalda, vi som valts att ta ansvar för den offentliga ekonomin, innebär denna situation att vi nu arbetar intensivt med att finna de bästa lösningarna.

Vi står inför en tid då solidaritet måste visas och bevisas. Själva ordet kan beskrivas som "att i egenskap av del av en grupp verka hänsynsfullt utan egenintresse för denna grupps bästa." Det finns många önskelistor och vi politiker bidrar gärna med att måla upp den ena visionen efter den andra.

Men nu handlar det om att verkligen fundera igenom hur vi bäst kan stötta och hjälpa varandra. Den välfärd som byggts upp under lång tid kan snabbt raseras genom felaktiga beslut.

Det gäller nu att noga överväga vad pengarna ska användas till. Prioritet handlar om att något går i första hand, annat får ställas tillbaka.

Landets socialförvaltningar har fått se ökade ansökningar om försörjningsstöd. Samtidigt är resurserna begränsade. Skola och äldreomsorg tillhör kommunernas kärnområden och landstingen ser allt ökade sjukvårdskostnader.

Vi som nu arbetar med kommande budgetar kommer att lägga förslag under hösten som kommer att uppröra många. Mycket av det som önskas kommer inte att kunna åstadkommas. Det kommer säkert att bli många protester från vissa grupper, men som politiker har vi uppgiften att se till helheten och fatta beslut som är för det allmännas bästa.

Därför inbjuder alla politiska partier till samtal. Vi är måna om att hålla dialogen med allmänheten och ser gärna ett brett engagemang för att på bästa sätt kunna lösa utmaningarna. För mig som kristdemokrat kommer frågor om äldreomsorgen, sjukvården, det sociala arbetet och skolan att finnas högt upp på höstens agenda. Samtidigt vill jag medverka till att de besparingar som är oundvikliga ska ske på att sådant sätt att verksamheterna kan "övervintra" till dess att skatteintäkterna ökar.

Min drivkraft är att den som har de största behoven ska få det största stödet av samhället. Det handlar nu om att visa solidaritet och ta hand om varandra.


Vad ska hända med GöteborgsOperans Skövdescen?

GöteborgsOperan har haft många framgångar och räknas som ett av de mer spännande operahusen i Europa. Det stora huset i Göteborg lockar och gör succé på succé. I regionen sker omfattande turnéer och tusentals människor kan möta operan i bygdegårdar och församlingshem. I höst blir det en uppsättning om Charlie Chaplin.

Däremot pågår en intensiv diskussion kring GöteborgsOperans Skövdescen. Då Länsteatern i Skaraborg fusionerades med GöteborgsOperan avtalades att Skövde Kommun skulle tillhandahålla det ombyggda Eric Ugglas som ett musikteaterhus. Produktioner skulle regelbundet ske i huset.

Nu har kommunen aviserat att de vill säga upp avtalet med GO. I slutet av augusti ska vi ha ett möte om detta. Om inte kontraktet hade sagts upp hade det förlängts med automatik. Från kommunens sida handlar det om besparingar.

Tyvärr har inte huset används under de senaste åren på det sätt som var tanken. Mer och mer av verksamheten har producerats i Göteborg och flertalet av aktörerna har flyttat från Skövde.

Då Hasse Berntsson var teaterchef och bodde i Skövde så var han och de övriga medarbetarna starka kulturutövare i kommunen och berikade inte bara teatern utan hela kommunens kulturliv. Kreativa personer utövar alltid påverkan och är ett mycket välkommet inslag i den lokala utvecklingen. De märks, tar plats och har ofta väldigt goda idéer. Tyvärr så har det skett en flytt från Skövde och huset är ofta tomt. Men emellanåt görs mycket goda produktioner som uppskattas starkt av publiken runt om i länet.

Det är nu min förhoppning att styrelsen för GöteborgsOperan tar tag i frågan och blåser ytterligare liv i verksamheten. Just nu repeteras Charlie Chaplin och media spekulerar om det blir sista produktionen i Skövde. Det hoppas jag verkligen inte. Jag tror på en stark musikteater i regionen, men utgångspunkt på Skövdescenen.

Idag var det bl a Radio Skaraborg som uppmärksammade frågan.

RSS 2.0