Makt på rätt nivå

Ordet subsidiarietsprincipen är en riktig tungvrickare men innebörden är mycket viktig att diskutera. Det som följer nedan är ett inlägg som jag skickat till pressen i Skaraborg.

Makt på rätt nivå

En av de viktiga frågorna inför det kommande arbetet i Europa handlar om på vilken nivå makten skall finnas. Kristdemokraterna i Europa är en stark rörelse (utgör största gruppen i Europaparlamentet) och har blivit kända för sin strävan att alltid hävda subsidiaritetsprincipen. För oss svenskar är ordet knepigt att uttala, men utgör en av de viktiga principerna när vi ska besluta om vad en enskild människa eller land själva ska fatta beslut om.

Köksbordsdemokrati

Om det är möjligt att en individ eller familj själva kan bestämma så är det just denna nivå som ska ha makten. Valet av skola för barnen är inte en myndighetsfråga, utan det är barnen, tillsammans med sina föräldrar, som ska få välja utbildningsanordnare. En äldre invånare ska själv kunna göra sina val av utförare inom hemtjänsten. Subsidiaritetsprincipen hävdar att beslutet ska fattas på lägsta ändamålsenliga nivå. Om beslutet kan tas vid köksbordet så är det att föredra än att någon tjänsteman fattar ett myndighetsbeslut

Ibland på Europanivå

Det finns frågor som individen eller familjen bör lämna till en annan nivå för beslut. Det mest typiska är beslut kring miljöärenden. I många fall är det så att Europanivån är att föredra framför den nationella nivån. Gemensamma regler skapar en förutsättning för att vi tillsammans tar ett ansvar för att skapa en bättre miljö. Här finns det en fördel om makten finns på en gemensam europeisk nivå.

Värna Sveriges makt

Många svenskar tycker att det som Europeiska Gemenskapen sysslar med är mindre angeläget att bry sig om och valdeltagandet i valen till Europaparlamenten har varit mycket låga. Det är mycket angeläget att vi engagerar oss, aktivt deltar och ser till att vi har goda representanter i Bryssel. Sverige behöver ett starkt inflytande i Europa och särskilt viktigt är det att vi hävdar vår nationella rätt till beslut. EU ska enbart besluta om sådant som rör de gemensamma frågorna. Kristdemokraterna menar att varje fråga ska ske enligt subsidiaritetsprincipen. En allmän uppmaning är att varje röstberättigad svensk noga tänker igenom vem som ska företräda Sverige de kommande fem åren. Bestäm dig redan nu att rösta i valet den 7 juni.

Conny Brännberg (KD)

Kandidat Europaparlamentsvalet

EuropaparlamentsvaletKristdemokraterna, Subsidiaritetsprincipen