Äldre ska garanteras en trygg och värdig ålderdom

Jag blev inspirerad att skriva en insändare då Maria Larsson i veckan kom med massor av goda förslag avseende äldreomsorgen.
Den publiceras idag i SLA.
Den korta varianten: Vi måste ge en garanti så att alla äldre känner trygghet inför sin ålderdom då deras behov av stöd och omsorg ökar.

Vill du läsa hela insändaren så löd den så här:

Synen på de äldre förändras. Många av dagens pensionärer är aktiva invånare och inte alls ”avsidestagna” och ska förpassas till ålderdomshem. Tvärtom drivs t ex stora delar av landets frivilligorganisationer genom att aktiva pensionärer tar ansvar. För många pensionärer, som har hälsa och god ekonomi, kan åren efter att man lämnat sitt förvärvsarbete vara något av ”guldår”. Samtidigt har vi också många äldre som har en svag ekonomi och dålig hälsa. Egentligen kan man inte se äldre som något annat än en statistisk grupp, eftersom det är så stora inbördes skillnader.

Välfärdssamhälle

För ett antal av de äldre så behövs det ett starkt stöd av samhället. Det kan vara utifrån det ekonomiska perspektivet eller relaterat till hälsan. Hur vi behandlar våra äldre visar graden av civilisation. Ett välfärdssamhälle måste ta väl hand om sina äldre invånare. Att enbart fokusera på de som är aktiva i produktionen och förpassa de äldre till ”hemmen” tillhör ett samhälle som vi har lämnat.

Värdighetsgaranti

Kristdemokraterna i Skövde har tidigare föreslagit att en värdighetsgaranti ska införas i den kommunala äldreomsorgen. Tyvärr fick vi inte stöd för detta, men nu kommer alliansregeringen med ett sådant förslag.

Vi anser att vi ska ge de äldre en garanti, en slags förpliktelse, där vi som kommunala företrädare lovar våra äldre ett gott omhändertagande. Detta baseras på en värdegrund som just uttrycker värdet för och av de äldre.

Värdegrund

Maria Larsson (KD), äldre- och folkhälsominister, har på många sätt gått i bräschen för en förändrad syn på de äldre. Hon menar att en värdegrund ska innebära att socialtjänstens verksamhet ska inriktas på att den äldre personen får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Denna värdegrund ska genomsyra allt arbete i äldreomsorgen. Den kan tydliggöra olika aspekter såsom integritet, till exempel privatliv och kroppslig integritet; självbestämmande, individanpassning och delaktighet; insatser av god kvalitet, gott bemötande samt att den äldre personen ska kunna känna trygghet.

Skövde inför kundval

I Skövde kommun har Kristdemokraterna föreslagit att ett kundvalssystem ska införas inom äldreomsorgen. Detta har kommunfullmäktige sagt ja till och nu arbetar omvårdnadsnämnden intensivt med att dra igång detta. Det kommer att innebära att kommunens äldre invånare, som har biståndsbedömd hemtjänst, kommer själva att få välja vem som ska utföra tjänsten. Det är ett steg i vår förändrade syn av de äldre. I Västra Götalandsregionen har det införts ett vårdval då det gäller valen av vårdcentral. Kristdemokraterna har en politik som syftar till att sätta den enskilda människan i fokus och se till att samhällets resurser stöder individen. Men det är individen själv som ska fatta besluten i så stor utsträckning som möjligt. Äldre personer både vill och kan fatta beslut, men då behoven av vård och omsorg blir stora så måste de garanteras ett värdigt omhändertagande. Ingen ska behöva vara orolig för att bli gammal. Det är vårt ansvar att ge de äldre en trygg och värdig ålderdom. Det är tillsammans som vi bygger ett människovänligare samhälle.

Conny Brännberg (KD)

Kommun- och regionpolitiker