15 maj är det Internationella Familjedagen

Den 15 maj firas Internationella Familjedagen. Det är då tillfälle att lyfta fram familjens betydelse. Med anledning av dagen och att Kristdemokraterna antagit ett nytt familjepolitiskt program har jag skrivit nedanstående debattartikel som jag hoppas att skaraborgspressen kommer att publicera under veckan.

Kristdemokraterna tror på familjen

Låt föräldrarna själva få bestämma. Det är något av ledorden i det nya familjepolitiska programmet som Kristdemokraterna antagit. Det är inte politiker som ska fatta beslut utan det är föräldrarna som är bäst på att avgöra vilken omsorg som passar dem bäst, vem av dem som ska ta ut föräldradagar eller vilken skola som barnen ska gå i. Vi vill därmed ge föräldrarna själva ett större ansvar och i klartext ska inte politiker gå in och kvotera eller bestämma över föräldrarna. 

Det nya programmet går ut på att stödja familjerna, möjliggöra mer tid för barnen men också se till att både öka friheten och trygga familjekonomin, inte minst för de ekonomiskt mest utsatta familjerna. 

Familjen är viktig 

Kristdemokraterna har alltid lyft fram familjen och dess betydelse. Vi menar att den är samhällets viktigaste byggsten. Trygga familjer ger bättre förutsättningar för ett tryggt samhälle. Samtidigt så är familjer väldigt olika. De flesta barn växer upp med sin mamma och pappa, men det finns en rad andra former av familjer också, inte minst så är många mor- och farföräldrar en viktig del av banden. Vi kallar för nya politik för en barntidsreform. Den går ut på att göra det lättare för föräldrar att ta sitt föräldraansvar. Många som vi talat med önskar mer tid tillsammans med sina barn då de är små

Bättre ekonomi 

Det nya programmet fastslår att antalet föräldrapenningdagar ska utökas med 30 dagar och att grundnivån och lägstadagarna i föräldraförsäkringen ska höjas. Den sjukpenninggrundande inkomsten ska skyddas i tre år från barnets födsel och vi vill också se en förlängd rätt till tjänstledighet då barnen är små. Någon kvotering av dagarna, dvs att politikerna ska bestämma vem som ska vara hemma, är något som vi vill anförtro föräldrarna. Det är inte politikerna som ska avgöra detta. Låt föräldrarna själva bestämma hur dagarna ska fördelas. För de föräldrar som vill vara hemma med sina barn vill vi också ge möjlighet till en barnomsorgspeng för de egna barnen.

Ökad kvalitet i förskola

De flesta barn går i förskolan och vill se en förbättrad kvalitet av den. Vi vill att det ska vara obligatoriskt för varje kommun att fatta beslut om maxtak för barngruppernas storlek. Det ska också ske en oberoende kvalitetsuppföljning av förskolan. Föräldrar ska kunna få tillgång till öppna jämförelser av förskolor med viktiga nyckeltal. När det gäller maxtaxan så behöver den ses över med målet att koppla avgiften till vistelsetiden samt att avgiftstaket anpassas till kostnadsutvecklingen i förskolan. Som ett sätt att underlätta beräkningarna för avgifterna vill vi se ett system för in- och utcheckning i förskolan.

Vi har också lyssnat till många som upplevt svårigheter att arbeta de sista veckorna av sin graviditet. Därför vill vi införa en generell graviditetspeng under den sista månaden i graviditeten i syfte att öka tryggheten för gravida kvinnor.

Familjer olika men alla är viktiga

Kristdemokraterna vill också att de föräldrar som valt att separera ska få bättre ekonomiska möjligheter. Där finns ett stort antal regler som behöver ses över.

Kristdemokraterna har bestämt att barn och ungas uppväxtvillkor ska stå i centrum för partiets politikutveckling. Ett av de första stegen i denna satsning är det nya familjepolitiska programmet. Kristdemokraterna vill vara det parti som verkar för familjerna i Sverige. Vår övertygelse är att om familjerna skapar trygghet för sina barn så påverkar det hela samhället. Vi vill satsa på familjen.

Conny Brännberg (KD)
Kommun- och regionpolitiker