Det är näringslivet som finansierar välfärden

Detta debattinlägg är publicerat i Skaraborgs Allehand och har fokus på näringslivet i Skövde men gäller självklart för frågan i stort. Men vårt lokala valprogram innehöll flera förslag om näringslivet som vi nu driver under valrörelsen.
 
Så här är inlägget som jag hoppas kommer att väcka uppmärksamhet:
 

Näringslivet skapar välfärdens resurser

Vi står inför ett stort antal utmaningar i både Skövde, vårt närområde och nationellt. Vi strävar efter att skapa ett gott samhälle för alla. De välfärdstjänster som vi erbjuder kostar mer och fler tar del av dem.  Allt fler lever längre. Detta ställer stora krav på omvårdnad men också på sjukvården. Kostnaderna ökar då vi kan göra allt fler ingrepp i allt högre åldrar. Därmed stärker vi också livskvalitén vilket är oerhört positivt för individen.  Den medicinska forskningen och satsningen på medicinsk-teknisk utveckling innebär att mycket av det som görs i dag var otänkbart för något decennium sedan.

De närmaste åren kommer antalet äldre att öka markant. Därmed kommer också våra välfärdskostnader att öka.  En av de angelägna frågorna är hur välfärden ska finansieras?

I den politiska debatten framhålls ofta att det är politiker som ska skapa jobben. Så är det inte. Detta är en felaktig bild. Den offentliga verksamheten sysselsätter väldigt många personer, men det är näringslivet som skapar skatteintäkterna. Antalet arbetade timmar är det viktigaste måttet för de offentliga intäkterna. Ju fler som arbetar, desto mer skatt och desto större möjlighet att finansiera välfärden.

Näringslivet är en förutsättning för att vi ska klara välfärdsuppdraget. Ju bättre det går för svenska företag desto större resurser får vi för att finansiera vård, skola och omsorg.  Det som politikerna kan åstadkomma för att stärka näringslivet är att förenkla regelverken, se till att avgifter är låga, att skatten hålls på en rimlig nivå, ha ett smidigt bemötande då det gäller tillstånd, men också se till att infrastruktur, bostäder, skolor och ett rikt kultur- och fritidsliv erbjuds. Kommunens kärnverksamheter kring skola, vård och omsorg kostar men erbjuder också goda livsvillkor. För att vi ska kunna fortsätta med våra välfärdstjänster måste vi ha ett framgångsrikt näringsliv.

Kristdemokraterna i Skövde har pekat på vikten av ett företagsvänligt klimat och vi anser också att ett av våra kommunalråd ska vara ”näringslivsminister”. Detta menar vi skulle underlätta kontakterna mellan näringslivet och politiken. 

Vi konstaterar att utan ett framgångsrikt svenskt näringsliv kommer vi inte att kunna finansiera vår välfärd. Därför måste näringslivsfrågorna ständigt lyftas fram.

Conny Brännberg (KD)
Kommun- och regionpolitiker