Kristdemokraterna vill se förändringar inom EU

Denna artikel publicerades i skaraborgsmedia i samband med Kristdemokraternas vårstämma. Den 3 mars hade jag ett inlägg i Skaraborgs Allehanda där jag ville lyfta fram närheten till EU. I dag kom en insändare med anledning av mina åsikter kring EU. Det är alltid roligt att få respons och det tyder på uppmärksamhet kring det man skriver. Jag kommer att kampanja för många röster på Kristdemokraterna i valet 25 maj. Vårt mål är två mandat.

Så har var artikeln: 

EU och världsekonomin har i och med den finansiella och ekonomiska krisen upplevt den kraftigaste ekonomiska nedgången sedan andra världskriget. Återverkningarna märks på flera sätt inte minst genom hög arbetslöshet, euroländernas statsskulder och Europas försvagade konkurrenskraft.

Europas ekonomiska kris och demokratiska underskott är egentligen resultatet av en djupgående värderingskris. Ansvarslöshet och detaljstyrning har allt för länge präglat politiken och gemensamma överenskommelser har inte hållits. Många europeiska politiker tycks tro att lösningen är att ytterligare centralisera makt till EU, men för att få tillbaka jobb och välfärd i krisländerna måste problem hanteras på hemmaplan. För att få Europas medborgare i arbete och krisländernas ekonomier i balans behöver den inre marknaden effektiviseras för att underlätta handel och företagande.

Sverige är ett litet land som bygger mycket av vårt välstånd på att kunna sälja till andra länder. Vårt stora exportberoende ställer höga krav på vår internationella konkurrenskraft. Jobben och välfärden i Sverige är beroende av att den inre marknaden och den fria rörligheten fungerar.

Många av EU:s framgångar bygger på att vi har en gemensam marknad. Men det finns områden där värderingsförändring och åtgärder behövs. Ett problem som berör företagare i vår region är fusket inom åkerinäringen.

Transportstyrelsens tillståndsmätningar visar att många kör för fort, kör- och vilotidsreglerna bryts och det förekommer tekniska brister. Svenska och utländska transportörer bryter mot reglerna i samma utsträckning. Det får allvarliga konsekvenser för trafiksäkerheten och konkurrensen. Det är tufft för den som vill driva en sjysst verksamhet.

EU införde nya cabotagebestämmelser 2010. Med cabotage avses godstransporter i ett annat EU-land än där företaget är etablerat. En utländsk transportör som utfört en internationell transport får utföra högst tre inrikestransporter i ett annat EU-land under en period av sju dagar.

Det är positivt att det finns gemensamma EU-regler för cabotage eftersom att godstransporterna mellan EU-länder är viktiga för handeln på den inre marknaden. Men det är inte acceptabelt att seriösa åkare får lida för att andra inte följer gällande regelverk. Detta snedvrider konkurrensen. Det gäller oavsett nationalitet eller företagets ursprungsland.

Den svenska regelefterlevnaden behöver förbättras och tillsynen förenklas. Nyligen presenterades en utredning med förslag om att ge polisen bättre verktyg för att kontrollera att cabotagetransporter sker enligt det EU-gemensamma regelverket. Om ett transportföretag vid en vägkantskontroll inte kan visa de uppgifter som bestämmelserna anger kan polisen få möjlighet att besluta att transportföretaget betalar en sanktionsavgift och att fordonet klampas, dvs. hindras från fortsatt färd. Vi kristdemokrater är positiva till förslagen som skulle kunna motverka fusket, öka trafiksäkerheten och stärka konkurrensen.

Kristdemokraterna värnar den fria rörligheten även inom transportsektorn. Den inre marknaden har sänkt priser, skapat nya jobb och gjort det möjligt för nya företag att etablera sig där de finner det lönsamt. Men överenskommelser måste hållas, lag och ordning ska upprätthållas. Fusket och den illegala konkurrensen inom åkerinäringen lever inte upp till värderingar om ansvarstagande. Det behövs krafttag mot fusket i åkerinäringen, på nationell och EU-nivå. Gränsöverskridande problem löses bäst genom gränsöverskridande samarbete.

 

Ebba Busch Thor (KD), kandidat till Europaparlamentet

Conny Brännberg (KD), kandidat till Europaparlamentet

Annika Eclund (KD), riksdagsledamot för Skaraborg

****

#100blog, dag 10