Utveckla den palliativa vården

Det som följer är ett debattinlägg som återkommer till vården i livets slutskede. Vi har agerat på många sätt i frågan och en del har hänt, men mycket återstår. Detta debattinlägg har vi erbjudit media i regionen att publicera. Vi anser att det krävs utveckling för både patienten och närstående, men det behövs också ett fokus på personalen som arbetar med de som närmar sig döden.

Vi fortsätter alltså att bevaka frågan.

 

I Västra Götalandsregionen måste satsningar på att utveckla vården vid livets slutskede – så kallad palliativ vård – prioriteras mer. Både för patienters och deras närståendes skull.

Varje år dör cirka 95.000 människor i Sverige. Av dessa bedöms 80 procent vara i behov av palliativ vård under sin sista tid i livet.

Sedan länge har det funnits en bristande samverkan mellan regionens och kommunernas insatser för de som befinner sig i livets slutskede. Det ger upphov till situationer där patienter förflyttas mellan olika enheter gång på gång.  Detta är ytterst allvarligt eftersom mycket svårt sjuka behöver kontinuitet i vården för att känna sig trygga. Bristen på samverkan bidrar också till att kunskapsutbytet mellan olika verksamheter och stödet till anhöriga inte når sin fulla potential.

På enheter runt om i Västra Götaland pågår ständigt ett arbete för att utveckla och se över den palliativa vården. Men för att dessa ansträngningar ska kunna ge bästa möjliga effekt måste frågan om förbättrad samverkan mellan regionen och kommunerna lyftas. Här har Västra Götalandsregionen – som är ytterst ansvarig för hälso- och sjukvården – ett viktigt ansvar att vara pådrivande.

Människor i livets slutskede vistas inom olika delar av vården. Dels finns specialiserad palliativ vård som utförs av specialistutbildad personal. Dels finns allmän palliativ vård som tillgodoses av personal med grundläggande kunskap och kompetens på området.

Det är viktigt att se till att de enheter som bedriver allmän palliativ vård får goda förutsättningar att möta dessa patienter på bästa sätt. Relevant fortbildning för personal är viktig för att utveckla arbetet. Samtidigt är arbetsbelastning hård på många av dessa enheter. Det gör att möjligheterna för personalen att trösta och samtala är begränsade.

I Västra Götalandsregionen har var femte vårdplats försvunnit på tio år. Det är en utveckling som lett till att personal fått svårare att ta sig tillräckligt med tid för varje patient – något som Kristdemokraterna ständigt riktat kritik mot. Inte minst mot bakgrund mot att de mest sjuka har drabbats hårt. Större fokus måste läggas på att anpassa antalet vårdplatser efter behovet.

Alla har rätt till en god vård i livets alla skeden. Därför måste Västra Götalandsregionen se till att utveckla den palliativa vården.

Monica Selin (KD), regionråd Conny Brännberg (KD), regionpolitiker

 #100blogg, dag 11