Budget är mer än siffror

Just nu lever jag i budgetdiskussioner. Mitt ansvar är i huvudsak att förbereda underlag för ställningstagande för Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen. Efter staten är detta den absolut största kulturbudgeten bland Sveriges landsting/regioner. Det känns mycket ansvarsfullt att hantera ca 1,4 miljarder kronor.
Som ledord för vårt arbete har Regionfullmäktige beslutat att uppdra till alla verksamheter att dessa aspekter ska beaktas.
 
Fyra perspektiv ska genomsyra verksamheten
 ► att hela regionens resurser tillvaratas
 ► att sträva efter jämställdhet, jämlika villkor och möj-
ligheter
 ► att främja öppenhet och mångfald
 ► att internationalisering välkomnas
 
Nu lyssnar vi på varandra och försöker att ta fram ett underlag som många kan ställa sig bakom. Beslut inom närmaste månaderna och många av våra utförare väntar på besked.